พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 71


ภาค ๗๑

การเปิดเผยที่ประทานแก่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์และซิดนีย์ ริกดัน, ที่ไฮรัม, รัฐโอไฮโอ, วันที่ ๑ ธันวาคม ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:238–239). ท่านศาสดาพยากรณ์ดำเนินงานแปลพระคัมภีร์ไบเบิลต่อไปโดยมีซิดนีย์ ริกดัน เป็นผู้จดคำแปลของท่านจนได้รับการเปิดเผยนี้, ซึ่งในเวลานั้นหยุดทำงานนี้ไว้ชั่วคราวเพื่อพวกเขาจะสามารถทำให้คำแนะนำในนี้เกิดสัมฤทธิผล. พี่น้องชายทั้งสองคนต้องออกไปสั่งสอนเพื่อบรรเทาความรู้สึกไม่เป็นมิตรที่เกิดขึ้นกับศาสนจักรอันเป็นเหตุจากการตีพิมพ์บทความหนังสือพิมพ์โดยเอซรา บูธ, ซึ่งละทิ้งความเชื่อไปแล้ว.

๑–๔, พระเจ้าทรงส่งโจเซฟ สมิธ และซิดนีย์ ริกดัน ออกไปประกาศพระกิตติคุณ; ๕–๑๑, ศัตรูของวิสุทธิชนจะถูกกำราบ.

ดูเถิด, พระเจ้าตรัสดังนี้กับเจ้าผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, และซิดนีย์ ริกดัน, ว่าถึงเวลาโดยแท้แล้ว ที่เราเห็นว่าจำเป็นและสมควรที่เจ้าจะอ้าปากของเจ้าในการประกาศกิตติคุณของเรา, เรื่องของอาณาจักร, โดยอรรถาธิบายความลี้ลับในนั้นจากพระคัมภีร์, ตามส่วนนั้นของพระวิญญาณและอำนาจซึ่งจะให้เจ้า, แม้ดังที่เราประสงค์.

ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, จงประกาศต่อโลกในภูมิภาคต่าง ๆ โดยรอบ, และในศาสนจักรด้วย, ช่วงระยะเวลาหนึ่ง, แม้จนกว่าจะทำให้เป็นที่รู้แก่เจ้า.

ตามจริงแล้ว นี่เป็นพันธกิจช่วงเวลาหนึ่ง, ซึ่งเราให้แก่เจ้า.

ดังนั้น, เจ้าจงทำงานในสวนองุ่นของเรา. จงเรียกหาผู้อยู่อาศัยของแผ่นดินโลก, และกล่าวคำพยาน, และเตรียมทางให้พระบัญญัติและการเปิดเผยซึ่งจะมา.

บัดนี้, ดูเถิด นี่คือปัญญา; ผู้ใดที่อ่าน, ก็ให้เขาพึงเข้าใจและรับด้วย;

เพราะแก่คนที่รับก็จะให้มากมายยิ่งขึ้น, แม้อำนาจ.

ดังนั้น, จงกำราบศัตรูของเจ้า; เรียกหาพวกเขาให้พบเจ้าทั้งในที่สาธารณะและในที่รโหฐาน; และตราบเท่าที่เจ้าซื่อสัตย์ ความละอายของพวกเขาจะแสดงให้ประจักษ์.

ดังนั้น, ให้พวกเขาหาข้อโต้แย้งของตนมาหักล้างพระเจ้า.

ตามจริงแล้ว, พระเจ้าตรัสกับเจ้าดังนี้—ไม่มีอาวุธใดที่ประกอบขึ้นรุกรานเจ้าจะจำเริญได้;

๑๐ และหากมนุษย์คนใดขึ้นเสียงเถียงเจ้า เขาจะถูกกำราบในเวลาอันเหมาะสมของเราเอง.

๑๑ ดังนั้น, จงรักษาบัญญัติของเรา; สิ่งเหล่านั้นจริงและเป็นสัจจะ. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.