พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 69


ภาค ๖๙

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่ไฮรัม, รัฐโอไฮโอ, เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:234–235). การเปิดเผยที่รวบรวมไว้ซึ่งตั้งใจจัดพิมพ์ในไม่ช้าได้ผ่านความเห็นชอบในการประชุมใหญ่พิเศษเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน. ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน, มีการเพิ่มการเปิดเผยซึ่งในเล่มนี้คือภาค ๑๓๓ และเรียกว่า ภาคผนวก. โดยมติของที่ประชุม, กำหนดให้ออลิเวอร์ คาวเดอรี นำต้นฉบับการเปิดเผยและพระบัญญัติที่รวบรวมไว้ไปตีพิมพ์, ที่อินดิเพนเดนซ์, รัฐมิสซูรี. เขาต้องนำเงินตราที่ได้รับบริจาคเพื่อเสริมสร้างศาสนจักรในมิสซูรีไปกับเขาด้วย. เนื่องจากเส้นทางไปชายแดนทำให้เขาต้องผ่านพื้นที่ซึ่งผู้คนพลเมืองบางตา, การมีเพื่อนสักคนร่วมเดินทางจึงเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา.

๑–๒, จอห์น วิตเมอร์ต้องเป็นเพื่อนเดินทางไปมิสซูรีกับออลิเวอร์ คาวเดอรี; ๓–๘, เขาต้องสั่งสอนและรวบรวม, บันทึก, และเขียนข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้วย.

จงสดับฟังเรา, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าตรัส, เพื่อเห็นแก่ผู้รับใช้ของเรา ออลิเวอร์ คาวเดอรี. มิใช่ปรีชาญาณในเราที่เขาจะได้รับการฝากฝังพระบัญญัติและเงินตราซึ่งเขาจะนำไปแผ่นดินแห่งไซอัน, เว้นแต่ใครสักคนหนึ่งไปกับเขาคนที่จะแน่วแน่และซื่อสัตย์.

ดังนั้น, เรา, พระเจ้า, ประสงค์ให้จอห์น วิตเมอร์, ผู้รับใช้ของเรา, ไปกับออลิเวอร์ คาวเดอรี ผู้รับใช้ของเรา;

นอกจากนี้ ให้เขาเขียนและทำประวัติของเรื่องสำคัญทั้งปวงต่อไปซึ่งเขาจะสังเกตและรู้เกี่ยวกับศาสนจักรของเรา;

นอกจากนี้ ให้เขารับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากผู้รับใช้ของเรา ออลิเวอร์ คาวเดอรี และคนอื่น ๆ.

นอกจากนี้, บรรดาผู้รับใช้ของเราซึ่งอยู่ทั่วแผ่นดินโลกควรส่งเรื่องราวสิ่งที่อยู่ในความพิทักษ์ของพวกเขาไปยังแผ่นดินแห่งไซอัน;

เพราะแผ่นดินแห่งไซอันจะเป็นแหล่งและสถานที่รับและกระทำเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้.

กระนั้นก็ตาม, ให้ผู้รับใช้ของเรา จอห์น วิตเมอร์ เดินทางหลายครั้งจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง, และจากหน่วยของศาสนจักรหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่ง, เพื่อเขาจะได้รับความรู้ง่ายขึ้น—

โดยสั่งสอนและอรรถาธิบาย, เขียน, คัดลอก, เลือก, และได้รับสิ่งทั้งปวงมาซึ่งจะเป็นประโยชน์ของศาสนจักร, และเพื่ออนุชนรุ่นหลังที่จะเติบใหญ่บนแผ่นดินแห่งไซอัน, เพื่อครอบครองสิ่งนี้จากรุ่นสู่รุ่น, ตลอดกาลและตลอดไป. เอเมน.