พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 44


ภาค ๔๔

การเปิดเผยที่ประทานแก่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ และซิดนีย์ ริกดัน, ที่เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ, ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:157). เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่นำเสนอไว้ในนี้, ศาสนจักรจึงกำหนดให้มีการประชุมใหญ่ต้นเดือนมิถุนายนที่จะถึง.

๑–๓, เอ็ลเดอร์ต้องร่วมชุมนุมกันในการประชุมใหญ่; ๔–๖, พวกเขาต้องวางระเบียบตามกฎของแผ่นดินและดูแลคนยากจน.

ดูเถิด, พระเจ้าตรัสกับเจ้า ผู้รับใช้ของเราดังนี้, เราเห็นสมควรว่าเจ้าพึงเรียกเอ็ลเดอร์แห่งศาสนจักรของเรามารวมกัน, จากทิศตะวันออกและจากทิศตะวันตก, และจากทิศเหนือและจากทิศใต้, โดยจดหมายหรือวิธีอื่น.

และเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้น, คือตราบเท่าที่พวกเขาซื่อสัตย์, และใช้ศรัทธาในเรา, เราจะเทพระวิญญาณของเราลงมาให้พวกเขาในวันที่พวกเขาร่วมชุมนุมกัน.

และเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือพวกเขาจะออกไปในภูมิภาคต่าง ๆ โดยรอบ, และสั่งสอนการกลับใจแก่ผู้คน.

และหลายคนจะเปลี่ยนใจเลื่อมใส, ถึงขนาดที่เจ้าจะได้พลังมาวางระเบียบให้ตนเองตามกฎของมนุษย์;

เพื่อศัตรูของเจ้าจะไม่มีพลังเหนือเจ้า; เพื่อเจ้าจะได้รับการปกปักรักษาในสิ่งทั้งปวง; เพื่อจะทำให้เจ้าสามารถรักษากฎของเรา; เพื่อเครื่องพันธนาการทุกอย่างจะหลุดไปซึ่งเครื่องพันธนาการนั้นศัตรูหมายมั่นจะใช้ทำลายผู้คนของเรา.

ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเจ้าต้องไปเยี่ยมคนจนและคนขัดสนและช่วยสงเคราะห์เพื่อคลายความทุกข์ยากของคนเหล่านั้น, เพื่อพวกเขาจะได้รับการดูแลจนกว่าสิ่งทั้งปวงจะกระทำไปตามกฎของเราซึ่งเจ้าได้รับ. เอเมน.

พิมพ์