พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 48


ภาค ๔๘

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ, เดือนมีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:166–167). ท่านศาสดาพยากรณ์ทูลถามพระเจ้าถึงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาที่ดินให้วิสุทธิชนตั้งหลักแหล่ง. นี่เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากการอพยพของสมาชิกศาสนจักรจากทางตะวันออกของสหรัฐ, ในการเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าว่าพวกเขาควรชุมนุมกันในโอไฮโอ (ดู ภาค ๓๗:๑–๓; ๔๕:๖๔).

๑–๓, วิสุทธิชนในโอไฮโอต้องแบ่งปันที่ดินของพวกเขากับพี่น้อง; ๔–๖, วิสุทธิชนต้องซื้อที่ดิน, สร้างเมือง, และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลของพวกเขา.

จำเป็นที่เจ้าจะคงอยู่สำหรับเวลานี้ในสถานที่อันเป็นเรือนพำนักของเจ้า, ดังที่จะเหมาะสมกับสถานภาพของเจ้า.

และตราบเท่าที่เจ้ามีที่ดิน, เจ้าพึงแบ่งให้พี่น้องจากตะวันออก;

และตราบเท่าที่เจ้าไม่มีที่ดิน, ก็ให้พวกเขาซื้อสำหรับเวลานี้ในภูมิภาคเหล่านั้นโดยรอบ, ดังที่พวกเขาเห็นว่าดี, เพราะจำเป็นว่าพวกเขาจะมีที่อยู่สำหรับเวลานี้.

นับเป็นเรื่องจำเป็นที่เจ้าต้องออมเงินตราทั้งหมดที่เจ้าสามารถออมได้, และเจ้ารับมาทั้งหมดที่เจ้าสามารถรับมาได้ในความชอบธรรม, เพื่อว่าสักวันหนึ่งเจ้าจะสามารถซื้อที่ดินเป็นมรดกได้, แม้เมืองนั้น.

สถานที่ยังไม่เปิดเผย; แต่หลังจากพี่น้องของเจ้ามาจากตะวันออกจะมีผู้ชายบางคนได้รับการกำหนดไว้, และจะให้แก่พวกเขาเพื่อรู้จักสถานที่นั้น, หรือจะเปิดเผยแก่พวกเขา.

และจะกำหนดพวกเขาให้ซื้อที่ดินเหล่านั้น, และให้ทำการเริ่มต้นวางรากฐานของเมือง; และจากนั้นจะเริ่มรวมเจ้าไว้กับครอบครัวเจ้า, ทุกคนตามครอบครัวของเขา, ตามสถานภาพของเขา, และดังที่ฝ่ายประธานและอธิการของศาสนจักรกำหนดให้เขา, ตามกฎและบัญญัติซึ่งเจ้าได้รับ, และซึ่งเจ้าจะได้รับต่อไปในภายภาคหน้า. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.