พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 72


ภาค ๗๒

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ, วันที่ ๔ ธันวาคม ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:239–241). เอ็ลเดอร์และสมาชิกหลายคนมาชุมนุมกันเพื่อเรียนรู้หน้าที่ของพวกเขาและเพื่อได้รับการจรรโลงใจต่อไปในคำสอนของศาสนจักร. ภาคนี้เป็นการรวมการเปิดเผยสองครั้งที่ได้รับในวันเดียวกัน. ข้อ ๑ ถึง ๘ ทำให้รู้ถึงการเรียกนูเวล เค. วิทนีย์ เป็นอธิการ. จากนั้นเขาได้รับเรียกและได้รับแต่งตั้ง, หลังจากนั้นก็ได้รับข้อ ๙ ถึง ๒๖, ซึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ของอธิการ.

๑–๘, เอ็ลเดอร์พึงรายงานเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในความพิทักษ์ของพวกเขาแก่อธิการ; ๙–๑๕, อธิการรักษาคลังและดูแลคนจนกับคนขัดสน; ๑๖–๒๖, อธิการพึงรับรองความมีค่าควรของเอ็ลเดอร์.

จงสดับฟัง, และฟังสุรเสียงของพระเจ้า, โอ้เจ้า ผู้มาร่วมชุมนุมกัน, ผู้เป็นมหาปุโรหิตแห่งศาสนจักรของเรา, แก่ผู้ที่อาณาจักรและอำนาจให้ไว้.

เพราะตามจริงแล้วพระเจ้าตรัสดังนี้, เราเห็นสมควรที่จะกำหนดอธิการให้แก่พวกเจ้า, หรือจากพวกเจ้า, ให้แก่หน่วยของศาสนจักรในสวนองุ่นส่วนนี้ของพระเจ้า.

และตามจริงแล้ว ในเรื่องนี้เจ้าทำไปอย่างฉลาด, เพราะพระเจ้าทรงเรียกร้อง, จากมือของผู้พิทักษ์ทุกคน, ที่จะต้องให้รายละเอียดของสิ่งที่อยู่ในความพิทักษ์ของเขา, ทั้งในกาลเวลาและในนิรันดร.

เพราะคนที่ซื่อสัตย์และฉลาดในกาลเวลาถือว่ามีค่าควรจะสืบทอดปราสาททั้งหลายที่พระบิดาของเราทรงเตรียมไว้ให้เขาเป็นมรดก.

ตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้า, เอ็ลเดอร์แห่งหน่วยของศาสนจักรในสวนองุ่นส่วนนี้ของเราจะรายงานเรื่องราวสิ่งที่อยู่ในความพิทักษ์ของพวกเขาแก่อธิการ, ผู้ที่เราจะกำหนดไว้ในสวนองุ่นส่วนนี้ของเรา.

เรื่องเหล่านี้พึงมีบันทึกไว้, เพื่อส่งมอบให้อธิการในไซอัน.

และหน้าที่ของอธิการเป็นที่รู้โดยพระบัญญัติซึ่งประทานให้ไว้, และเสียงของที่ประชุม.

และบัดนี้, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ผู้รับใช้ของเรา นูเวล เค. วิทนีย์ เป็นคนที่พึงกำหนดไว้และแต่งตั้งสู่อำนาจนี้. นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า, พระผู้ไถ่ของเจ้า. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.

นี่คือพระคำของพระเจ้า, นอกเหนือจากกฎที่ให้ไว้, ซึ่งทำให้รู้หน้าที่ของอธิการผู้ได้รับแต่งตั้งสำหรับหน่วยของศาสนจักรในสวนองุ่นส่วนนี้, ซึ่งตามจริงแล้วคือสิ่งนี้—

๑๐ เพื่อรักษาคลังของพระเจ้า; รับเงินทุนจากหน่วยของศาสนจักรในสวนองุ่นส่วนนี้;

๑๑ รับเรื่องราวของเอ็ลเดอร์ดังที่บัญชาไว้ก่อนแล้ว; และเกื้อกูลให้แก่ความขาดแคลนของพวกเขา, ผู้พึงจ่ายสำหรับสิ่งที่พวกเขาได้รับ, ตราบเท่าที่พวกเขามีจะจ่าย;

๑๒ เพื่อสิ่งนี้จะได้รับการอุทิศถวายเพื่อความดีของศาสนจักร, เพื่อคนจนและคนขัดสน.

๑๓ และคนที่ไม่มีจะจ่าย, รายการนี้พึงบันทึกไว้และส่งมอบให้อธิการแห่งไซอัน, ผู้พึงจ่ายหนี้สินจากสิ่งที่พระเจ้าจะใส่ไว้ในมือเขา.

๑๔ และงานของคนซื่อสัตย์ที่ทำงานในเรื่องฝ่ายวิญญาณ, ในการเกื้อกูลพระกิตติคุณและเรื่องของอาณาจักรแก่ศาสนจักร, และแก่โลก, จะชำระหนี้สินให้อธิการในไซอัน;

๑๕ ดังนั้นมันจึงออกมาจากศาสนจักร, เพราะตามกฎ มนุษย์ทุกคนที่ขึ้นมาไซอันต้องวางทุกสิ่งไว้ต่อหน้าอธิการในไซอัน.

๑๖ และบัดนี้, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเนื่องจากเอ็ลเดอร์ทุกคนในสวนองุ่นส่วนนี้ต้องรายงานเรื่องราวสิ่งที่อยู่ในความพิทักษ์ของเขาแก่อธิการในสวนองุ่นส่วนนี้—

๑๗ ใบรับรองจากผู้พิพากษาหรืออธิการในสวนองุ่นส่วนนี้, ถึงอธิการในไซอัน, ทำให้ทุกคนเป็นที่ยอมรับ, และผ่านข้อกำหนดทุกข้อ, เพื่อเป็นมรดก, และที่จะได้รับไว้เป็นผู้พิทักษ์ที่มีปัญญา และเป็นคนงานที่ซื่อสัตย์;

๑๘ มิฉะนั้น อธิการแห่งไซอันจะไม่รับเขา.

๑๙ และบัดนี้, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ให้เอ็ลเดอร์ทุกคนผู้ที่จะรายงานเรื่องราวแก่อธิการหน่วยของศาสนจักรในสวนองุ่นส่วนนี้ได้รับการรับรองโดยหน่วยของศาสนจักรหรือหน่วยต่าง ๆ ของศาสนจักร, ในที่ซึ่งเขาทำงาน, เพื่อเขาจะทำให้ตนเองและเรื่องราวของเขาเป็นที่ยอมรับในสิ่งทั้งปวง.

๒๐ และอนึ่ง, ให้ผู้รับใช้ทั้งหลายของเราที่เรากำหนดไว้เป็นผู้พิทักษ์ ดูแลเรื่องเอกสารของศาสนจักรของเรา มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือจากอธิการหรืออธิการทั้งหลายในสิ่งทั้งปวง—

๒๑ เพื่อการเปิดเผยทั้งหลายจะได้รับการตีพิมพ์, และออกไปถึงสุดแดนแผ่นดินโลก; เพื่อพวกเขาจะได้เงินทุนมาด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ศาสนจักรในสิ่งทั้งปวง;

๒๒ เพื่อพวกเขาจะทำให้ตนเองเป็นที่ยอมรับในสิ่งทั้งปวงด้วย, และให้ถือว่าเป็นผู้พิทักษ์ที่มีปัญญา.

๒๓ และบัดนี้, ดูเถิด, นี่พึงเป็นแบบอย่างแก่สาขาที่แพร่หลายทั้งหมดของศาสนจักรเรา, ในแผ่นดินใดก็ตามที่สถาปนาขึ้น. และบัดนี้เรายุติคำกล่าวของเรา. เอเมน.

๒๔ ถ้อยคำสักสองสามคำนอกเหนือจากกฎทั้งหลายของอาณาจักร, เกี่ยวกับสมาชิกของศาสนจักร—คนเหล่านั้นที่พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์กำหนดให้ขึ้นไปยังไซอัน, และคนเหล่านั้นที่ได้รับอภิสิทธิ์ให้ขึ้นไปยังไซอัน—

๒๕ ให้พวกเขานำใบรับรองจากเอ็ลเดอร์สามคนของศาสนจักรขึ้นไปให้อธิการ, หรือใบรับรองจากอธิการ;

๒๖ มิฉะนั้น คนที่จะขึ้นไปยังแผ่นดินแห่งไซอันจะไม่ถือว่าเป็นผู้พิทักษ์ที่มีปัญญา. นี่เป็นแบบอย่างเช่นกัน. เอเมน.