พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 33


ภาค ๓๓

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ถึงเอซรา เธเยอร์ และนอร์ธรอพ สวีท, ที่เฟเยทท์, รัฐนิวยอร์ก, เดือนตุลาคม ค.ศ. ๑๘๓๐ (History of the Church, 1:126–127). ระหว่างที่บันทึกการเปิดเผยนี้, ท่านศาสดาพยากรณ์ประกาศยืนยันว่า … พระเจ้าทรงพร้อมเสมอที่จะสอนคนที่แสวงหาอย่างขยันหมั่นเพียรด้วยศรัทธา (History of the Church, 1:126).

๑–๔, คนงานได้รับเรียกให้ประกาศพระกิตติคุณในโมงที่สิบเอ็ด; ๕–๖, ศาสนจักรได้รับการสถาปนา, และจะทรงรวบรวมผู้ที่ทรงเลือกไว้; ๗–๑๐, จงกลับใจ, เพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์อยู่แค่เอื้อม; ๑๑–๑๕, ศาสนจักรสร้างไว้บนศิลาแห่งกิตติคุณ; ๑๖–๑๘, จงเตรียมรับการมาของเจ้าบ่าว.

ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, ผู้รับใช้ของเรา เอซราและนอร์ธรอพ, เจ้าจงเปิดหูเจ้าและจงสดับฟังสุรเสียงของพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า, ซึ่งพระคำของพระองค์มีชีวิตและทรงพลัง, คมกว่าดาบสองคม, ที่จะแยกข้อต่อและไขกระดูก, จิตวิญญาณและวิญญาณออกจากกัน; และเป็นผู้เล็งเห็นความนึกคิดและเจตนาของใจ.

เพราะตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้าว่า เจ้าได้รับเรียกให้เปล่งเสียงของเจ้าราวกับด้วยเสียงแตร, เพื่อประกาศกิตติคุณของเราแก่คนในรุ่นที่คดโกงและมีมิจฉาทิฐิ.

เพราะดูเถิด, ทุ่งขาวพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว; และนี่คือโมงที่สิบเอ็ด, และครั้งสุดท้ายที่เราจะเรียกคนงานเข้าไปในสวนองุ่นของเรา.

และสวนองุ่นของเรากลับเน่าเสียไปทุกอณู; และไม่มีใครทำดีเว้นแต่เพียงไม่กี่คน; และพวกเขาผิดพลาดหลายครั้งเนื่องจากการฉ้อฉลในอำนาจปุโรหิต, โดยทุกคนมีจิตใจทราม.

และตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าศาสนจักรนี้เราสถาปนาและเรียกออกมาจากแดนทุรกันดาร.

และแม้ดังนั้นเราจะรวมผู้ที่เราเลือกไว้จากสี่เสี้ยวของแผ่นดินโลก, แม้คนมากเท่าที่จะเชื่อในเรา, และสดับฟังเสียงของเรา.

แท้จริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าทุ่งขาวพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว; ดังนั้น, จงยื่นเคียวของพวกเจ้าเข้ามา, และเก็บเกี่ยวด้วยสุดพลัง, ความนึกคิด, และพละกำลังของเจ้า.

จงอ้าปากของพวกเจ้าและเราจะเติมให้เต็ม, และเจ้าจะเป็นแม้ดังนีไฟในสมัยโบราณ, ที่เดินทางจากเยรูซาเล็มมาในแดนทุรกันดาร.

แท้จริงแล้ว, จงอ้าปากของเจ้าและอย่ายั้งไว้, และเจ้าจะหนักอึ้งไปด้วยฟ่อนข้าวบนหลังเจ้า, เพราะดูสิ, เราอยู่กับเจ้า.

๑๐ แท้จริงแล้ว, จงอ้าปากของเจ้าและเราจะเติมให้เต็ม, โดยกล่าวว่า : จงกลับใจ, จงกลับใจเถิด, และเจ้าจงเตรียมมรรคาแห่งพระเจ้า, และทำวิถีของพระองค์ให้ตรง; เพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์อยู่แค่เอื้อม;

๑๑ แท้จริงแล้ว, จงกลับใจและรับบัพติศมา, เจ้าทุกคน, เพื่อการปลดบาปของเจ้า; แท้จริงแล้ว, จงรับบัพติศมาแม้โดยน้ำ, และแล้วจึงมาถึงบัพติศมาด้วยไฟและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์.

๑๒ ดูเถิด, ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, นี่คือกิตติคุณของเรา; และจำไว้ว่าพวกเขาพึงต้องมีศรัทธาในเรา มิฉะนั้นพวกเขาจะไม่มีทางรอดได้เลย;

๑๓ และบนศิลานี้เราจะสร้างศาสนจักรของเรา; แท้จริงแล้ว, บนศิลานี้เราสร้างเจ้าไว้, และหากเจ้ายังคงดำเนินต่อไป, ประตูแห่งนรกจะเอาชนะเจ้าไม่ได้.

๑๔ และเจ้าจงจดจำที่จะรักษาหลักการและพันธสัญญาของศาสนจักร.

๑๕ และผู้ใดที่มีศรัทธา เจ้าจะยืนยันในศาสนจักรของเรา, โดยการวางมือ, และเราจะประสาทของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกเขา.

๑๖ และเราให้พระคัมภีร์มอรมอนและพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นคำแนะนำของเจ้า; และอำนาจพระวิญญาณของเราชุบชีวิตให้สิ่งทั้งปวง.

๑๗ ดังนั้น, จงซื่อสัตย์, สวดอ้อนวอนเสมอ, ขลิบไส้ตะเกียงของเจ้าและให้ลุกโชติช่วง, และมีน้ำมันอยู่กับเจ้า, เพื่อเจ้าจะพร้อมในการมาของเจ้าบ่าว

๑๘ เพราะดูเถิด, ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเรามาโดยพลัน. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.