พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 96


ภาค ๙๖

การเปิดเผยที่ประทานแก่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, โดยแสดงให้เห็นระเบียบของเมืองหรือสเตคแห่งไซอันที่เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ, วันที่ ๔ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๓๓, ประทานให้เป็นตัวอย่างแก่วิสุทธิชนในเคิร์ทแลนด์ (History of the Church, 1:352–353). เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นการประชุมใหญ่ของมหาปุโรหิต, และหัวข้อใหญ่ของการพิจารณาคือการจัดการที่ดินบางแห่ง, ที่เรียกกันว่าบ้านไร่เฟรนช์, ที่ศาสนจักรครอบครองใกล้เคิร์ทแลนด์. เนื่องจากที่ประชุมไม่สามารถตกลงกันได้ว่าใครควรเป็นผู้ดูแลบ้านไร่, ทุกคนเห็นพ้องกันที่จะทูลถามพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้.

, พึงทำให้สเตคเคิร์ทแลนด์แห่งไซอันเข้มแข็ง; ๒–๕, อธิการพึงแบ่งมรดกทั้งหลายสำหรับวิสุทธิชน; ๖–๙, จอห์น จอห์นสัน ต้องเป็นสมาชิกของระเบียบเอกภาพ.

ดูเถิด เรากล่าวแก่เจ้า, นี่คือปัญญา, ซึ่งโดยสิ่งนี้เจ้าจะรู้ว่าจะกระทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้, เพราะเราเห็นสมควรที่จะทำให้สเตคนี้ซึ่งเราตั้งไว้เป็นกำลังของไซอันเข้มแข็ง.

ฉะนั้น, ให้ผู้รับใช้ของเรา นูเวล เค. วิทนีย์ ดูแลสถานที่ซึ่งเอ่ยถึงในบรรดาพวกเจ้า, ซึ่งในนั้นเรามีแผนจะให้สร้างบ้านศักดิ์สิทธิ์ของเรา.

และอนึ่ง, ให้แบ่งเป็นแปลง ๆ, ตามวิจารณญาณ, เพื่อประโยชน์ของคนที่แสวงหามรดก, ดังที่จะกำหนดมันในสภาในบรรดาพวกเจ้า.

ฉะนั้น, จงแน่ใจว่าเจ้าจัดการเรื่องนี้, และส่วนนั้นที่จำเป็นต่อประโยชน์ของระเบียบแห่งเรา, เพื่อจุดประสงค์แห่งการนำคำของเราออกไปสู่ลูกหลานมนุษย์.

เพราะดูเถิด, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, เราเห็นสิ่งนี้สมควรที่สุด, ว่าคำของเราจะออกไปสู่ลูกหลานมนุษย์, เพื่อจุดประสงค์แห่งการทำให้ใจลูกหลานมนุษย์อ่อนเพื่อความดีของเจ้า. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.

และอนึ่ง, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, เป็นปรีชาญาณในเราและเราเห็นสมควร, ที่ผู้รับใช้ของเราจอห์น จอห์นสัน ซึ่งเครื่องถวายของเขาเรารับไว้, และคำสวดอ้อนวอนของเขาเราได้ยิน, แก่เขาผู้ซึ่งเราให้สัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์ตราบเท่าที่เขารักษาบัญญัติของเรานับแต่นี้ไป—

เพราะเขาเป็นผู้สืบตระกูลของโยเซฟและผู้รับส่วนพรแห่งสัญญาที่ทำไว้กับบรรพบุรุษของเขา—

ตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้า, เราเห็นสมควรว่าเขาควรเข้ามาเป็นสมาชิกของระเบียบ, เพื่อเขาจะช่วยในการนำคำของเราออกไปสู่ลูกหลานมนุษย์.

ฉะนั้น เจ้าพึงแต่งตั้งเขาสู่พรนี้, และเขาพึงมุมานะเพื่อกำจัดอุปสรรคที่อยู่บนบ้านซึ่งเอ่ยถึงในบรรดาพวกเจ้า, เพื่อเขาจะพำนักในนั้น. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.