พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 16


ภาค ๑๖

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ ถึงปีเตอร์ วิตเมอร์, จูเนียร์, ที่เฟเยทท์, รัฐนิวยอร์ก, เดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๘๒๙ (History of the Church, 1:51). (ดู หัวบทภาค ๑๔.) ต่อมาปีเตอร์ วิตเมอร์, จูเนียร์, เป็นหนึ่งในพยานแปดคนให้แก่พระคัมภีร์มอรมอน.

๑–๒, พระพาหุของพระเจ้าแผ่ไพศาลไปทั้งแผ่นดินโลก; ๓–๖, การสั่งสอนพระกิตติคุณและช่วยจิตวิญญาณให้รอดเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุด.

จงสดับฟัง, ผู้รับใช้ของเรา ปีเตอร์, และฟังพระวจนะของพระเยซูคริสต์, พระเจ้าของเจ้าและพระผู้ไถ่ของเจ้า.

เพราะดูเถิด, เราพูดกับเจ้าด้วยความเฉียบขาดและด้วยอำนาจ, เพราะแขนของเราแผ่ไพศาลไปทั้งแผ่นดินโลก.

และเราจะบอกเจ้าถึงเรื่องซึ่งไม่มีใครรู้นอกจากเราและเจ้าเท่านั้น—

เพราะหลายครั้งแล้ว เจ้าเคยปรารถนาจากเราที่จะรู้ถึงสิ่งซึ่งจะล้ำค่าที่สุดสำหรับเจ้า.

ดูเถิด, เจ้าเป็นสุขเพราะเรื่องนี้, และเพราะการพูดถ้อยคำของเราซึ่งเราให้แก่เจ้าตามบัญญัติของเรา.

และบัดนี้, ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าสิ่งซึ่งจะล้ำค่าที่สุดสำหรับเจ้า คือประกาศการกลับใจแก่คนเหล่านี้, เพื่อเจ้าจะนำจิตวิญญาณทั้งหลายมาสู่เรา, เพื่อเจ้าจะพักผ่อนอยู่กับพวกเขาในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา. เอเมน.

พิมพ์