พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 66


ภาค ๖๖

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่ออเรนจ์, รัฐโอไฮโอ, วันที่ ๒๕ ตุลาคม ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:219–221). นี่เป็นวันแรกของการประชุมใหญ่ครั้งสำคัญ. ในคำปรารภสำหรับการเปิดเผยนี้, ท่านศาสดาพยากรณ์เขียนว่า, “ตามคำขอของวิลเลียม อี. แม็คเลลลิน, ข้าพเจ้าทูลถามพระเจ้า, และได้รับดังนี้” (History of the Church, 1:220).

๑–๔, พันธสัญญาอันเป็นนิจคือความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณ; ๕–๘, เอ็ลเดอร์ต้องสั่งสอน, เป็นพยาน, และชี้แจงเหตุผลกับผู้คน; ๙–๑๓, การรับใช้ทางศาสนกิจอย่างซื่อสัตย์รับประกันมรดกแห่งชีวิตนิรันดร์.

ดูเถิด, พระเจ้าตรัสดังนี้กับผู้รับใช้ของเรา วิลเลียม อี. แม็คเลลลิน—เจ้าเป็นสุขแล้ว, ตราบเท่าที่เจ้าหันหลังให้ความชั่วช้าสามานย์ของเจ้าแล้ว, และรับความจริงทั้งหลายของเรา, พระเจ้าพระผู้ไถ่ของเจ้า, พระผู้ช่วยให้รอดของโลก, แม้มากเท่าที่เชื่อในนามของเราตรัส.

ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, เจ้าเป็นสุขแล้วที่รับพันธสัญญาอันเป็นนิจของเรา, แม้ความสมบูรณ์แห่งกิตติคุณของเรา, ที่ส่งออกไปถึงลูกหลานมนุษย์, เพื่อพวกเขาจะได้มีชีวิตและทรงทำให้เป็นผู้รับส่วนรัศมีภาพทั้งหลายซึ่งจะทรงเปิดเผยในวันเวลาสุดท้าย, ดังที่บรรดาศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกในสมัยโบราณเขียนไว้.

ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ผู้รับใช้ของเรา วิลเลียม, ว่าเจ้าสะอาด, แต่ไม่ทั้งหมด; ฉะนั้น, จงกลับใจ, จากสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่เป็นที่พอใจในสายตาของเรา, พระเจ้าตรัส, เพราะพระเจ้าจะทรงให้เจ้าเห็นสิ่งเหล่านั้น.

และบัดนี้, ตามจริงแล้ว, เรา, พระเจ้า, จะให้เจ้าเห็นสิ่งที่เราประสงค์เกี่ยวกับเจ้า, หรือสิ่งที่เป็นความประสงค์ของเราเกี่ยวกับเจ้า.

ดูเถิด, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเป็นความประสงค์ของเราที่เจ้าพึงประกาศกิตติคุณของเราจากแผ่นดินหนึ่งไปยังอีกแผ่นดินหนึ่ง, และจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง, แท้จริงแล้ว, ในภูมิภาคเหล่านั้นโดยรอบซึ่งยังมิได้ประกาศ.

อย่ารีรออยู่หลายวันในสถานที่แห่งนี้; อย่าเพิ่งขึ้นไปยังแผ่นดินแห่งไซอัน; แต่ตราบเท่าที่เจ้าจะส่งได้, จงส่งไป; มิฉะนั้น, ก็อย่าคำนึงถึงทรัพย์สินของเจ้า.

จงไปยังผืนแผ่นดินทางตะวันออก, แสดงประจักษ์พยานในทุกแห่ง, แก่ผู้คนทุกหมู่เหล่าและในธรรมศาลาของพวกเขา, โดยชี้แจงเหตุผลกับผู้คน.

ให้ผู้รับใช้ของเรา แซมิวเอล เอช. สมิธ ไปกับเจ้า, และอย่าทิ้งเขา, และให้คำแนะนำของเจ้าแก่เขา; และคนที่ซื่อสัตย์เราจะทำให้เข้มแข็งในทุกแห่งหน; และเรา, พระเจ้า, จะไปกับเจ้า.

จงวางมือบนคนเจ็บป่วย, และพวกเขาจะหาย. อย่ากลับจนกว่าเรา, พระเจ้า, จะส่งเจ้าไป. จงอดทนในความทุกข์. ขอ, และเจ้าจะได้รับ; เคาะ, และจะเปิดมันให้เจ้า.

๑๐ อย่าหมายมั่นแบกภาระจนเกินตัว. จงละทิ้งความไม่ชอบธรรมทั้งปวง. อย่าประพฤติล่วงประเวณี—การล่อลวงซึ่งก่อทุกข์ให้เจ้าตลอดมา.

๑๑ จงเชื่อฟังคำกล่าวเหล่านี้, เพราะมันจริงและเป็นสัจจะ; และเจ้าจงขยายหน้าที่ของเจ้า, และผลักดันผู้คนมากมายไปสู่ไซอันด้วยบทเพลงแห่งปีติอันเป็นนิจบนศีรษะพวกเขา.

๑๒ จงดำเนินต่อไปในสิ่งเหล่านี้ แม้จนกว่าชีวิตจะหาไม่, และเจ้าจะมีมงกุฎแห่งชีวิตนิรันดร์ที่พระหัตถ์ขวาของพระบิดาแห่งเรา, ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและความจริง.

๑๓ ตามจริงแล้ว, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า, พระผู้ไถ่ของเจ้า, แม้พระเยซูคริสต์ตรัสดังนั้น. เอเมน.