พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 56


ภาค ๕๖

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ, เดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:186–188). เอซรา เธเยอร์, ผู้ที่ทรงกำหนดให้เดินทางไปมิสซูรีกับโธมัส บี. มาร์ช (ดู ภาค ๕๒:๒๒), ไม่สามารถเริ่มงานเผยแผ่ของเขาได้เมื่อคนหลังพร้อม. เอ็ลเดอร์เธเยอร์ไม่พร้อมจะออกเดินทางเนื่องจากเขามีส่วนร่วมในปัญหาที่ธอมพ์สัน, รัฐโอไฮโอ (ดู หัวบทภาค ๕๔). พระเจ้าทรงตอบคำทูลถามของท่านศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยประทานการเปิดเผยนี้.

๑–๒, วิสุทธิชนต้องแบกกางเขนของพวกเขาและติดตามพระเจ้าเพื่อได้รับความรอด; ๓–๑๓, พระเจ้าทรงบัญชาและทรงยกเลิก, และคนที่ไม่เชื่อฟังถูกคัดออก; ๑๔–๑๗, วิบัติแก่คนร่ำรวยซึ่งจะไม่ช่วยเหลือคนจนและวิบัติแก่คนจนที่ใจพวกเขาไม่ชอกช้ำ; ๑๘–๒๐, คนจนซึ่งใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข, เพราะพวกเขาจะสืบทอดแผ่นดินโลกเป็นมรดก.

จงสดับฟัง, โอ้เจ้า ผู้คนที่อ้างนามของเรา, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าตรัส; เพราะดูเถิด, ความโกรธของเราดาลเดือดกับคนกบฏ, และพวกเขาจะรู้จักแขนของเราและความเคืองแค้นของเรา, ในวันแห่งการมาเยือนและโทสะแก่บรรดาประชาชาติ.

และคนที่จะไม่แบกกางเขนของเขาและติดตามเรา, และรักษาบัญญัติของเรา, คนคนนั้นจะไม่รอด.

ดูเถิด, เรา, พระเจ้า, บัญชา; และคนที่ไม่เชื่อฟังจะถูกตัดขาดในเวลาอันเหมาะสมของเราเอง, หลังจากเราบัญชาและบัญญัติถูกฝ่าฝืน.

ดังนั้น เรา, พระเจ้า, บัญชาและยกเลิก, ดังที่เราเห็นว่าดี; และทั้งหมดนี้จะได้รับตอบบนศีรษะคนกบฏ, พระเจ้าตรัส.

ดังนั้น, เรายกเลิกคำบัญชาซึ่งให้ไว้แก่ผู้รับใช้ของเรา โธมัส บี. มาร์ช และเอซรา เธเยอร์ และให้คำบัญชาใหม่ข้อหนึ่งแก่ผู้รับใช้ของเรา โธมัส, ว่าเขาจะออกเดินทางโดยเร็วไปแผ่นดินแห่งมิสซูรี, และผู้รับใช้ของเรา ซีลาห์ เจ. กริฟฟิน จะไปกับเขาด้วย.

เพราะดูเถิด, เรายกเลิกคำบัญชาซึ่งให้ไว้แก่ผู้รับใช้ของเรา ซีลาห์ เจ. กริฟฟิน และนูเวล ไนท์, เนื่องจากความดื้อรั้นของผู้คนของเราที่อยู่ในธอมพ์สัน, และการกบฎของพวกเขา.

ดังนั้น, ให้ผู้รับใช้ของเรา นูเวล ไนท์คงอยู่กับคนเหล่านี้; และมากเท่าที่ประสงค์จะไปก็ไปได้, ผู้ที่สำนึกผิดต่อหน้าเรา, และให้เขานำไปยังแผ่นดินซึ่งเรากำหนดไว้.

และอนึ่ง, ตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าผู้รับใช้ของเรา เอซรา เธเยอร์ ต้องกลับใจจากความจองหองของเขา, และจากความเห็นแก่ตัวของเขา, และเชื่อฟังคำบัญชาก่อนหน้านี้ซึ่งเราให้เขาไว้เกี่ยวกับสถานที่ซึ่งเขาอยู่.

และหากเขาจะทำการนี้, เพราะจะไม่มีการแบ่งแยกเกิดขึ้นบนแผ่นดิน, เราจะยังกำหนดให้เขาไปแผ่นดินแห่งมิสซูรี;

๑๐ มิฉะนั้น เขาพึงได้รับเงินตราซึ่งเขาจ่ายไป, และพึงออกจากสถานที่นั้น, และพึงถูกตัดขาดจากศาสนจักรของเรา, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจอมโยธาตรัส;

๑๑ และแม้ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกสูญสิ้นไป, ถ้อยคำเหล่านี้จะไม่สูญสิ้นไป, แต่จะเกิดสัมฤทธิผล.

๑๒ และหากผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, จำเป็นต้องจ่ายเงินตรานั้น, ดูเถิด, เรา, พระเจ้า, จะจ่ายให้เขาอีกในแผ่นดินแห่งมิสซูรี, เพื่อคนเหล่านั้นซึ่งเขาจะได้รับเงินตราจากพวกเขา จะได้รางวัลตอบแทนตามสิ่งที่พวกเขาทำ;

๑๓ เพราะตามสิ่งที่พวกเขาทำพวกเขาจะได้รับ, แม้เป็นแผ่นดินเพื่อเป็นมรดกของพวกเขา.

๑๔ ดูเถิด, พระเจ้าตรัสดังนี้กับผู้คนของเรา—เจ้ามีหลายสิ่งที่พึงกระทำและพึงกลับใจ; เพราะดูเถิด, บาปของเจ้าขึ้นมาถึงเรา, และไม่ได้รับการให้อภัย, เพราะเจ้าหมายมั่นจะทำตามคำแนะนำในวิถีทางของเจ้าเอง.

๑๕ และใจเจ้าไม่อิ่ม. และเจ้าหาเชื่อฟังความจริงไม่, แต่มีความสุขใจในความไม่ชอบธรรม.

๑๖ วิบัติแก่เจ้าคนร่ำรวย, ที่จะไม่ให้ทรัพย์สินของเจ้าแก่คนจน, เพราะความมั่งคั่งของเจ้าจะกัดกร่อนจิตวิญญาณเจ้า; และนี่จะเป็นการคร่ำครวญของเจ้าในวันแห่งการมาเยือน, และแห่งการพิพากษา, และแห่งความเคืองแค้น : การเก็บเกี่ยวผ่านไป, ฤดูร้อนสิ้นสุด, และจิตวิญญาณข้าพเจ้าไม่รอด !

๑๗ วิบัติแก่เจ้าคนจน, ที่ใจพวกเขาไม่ชอกช้ำ, ที่วิญญาณพวกเขาไม่สำนึกผิด, และที่ท้องพวกเขาไม่อิ่ม, และที่มือพวกเขาไม่ยั้งจากการยึดเอาสิ่งของของคนอื่น, ที่ดวงตาพวกเขาเปี่ยมด้วยความละโมบ, และที่ไม่ยอมลงแรงด้วยมือเจ้าเอง !

๑๘ แต่คนจนที่ใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข, ที่ใจพวกเขาชอกช้ำ, และที่วิญญาณพวกเขาสำนึกผิด, เพราะพวกเขาจะเห็นอาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้ามาในเดชานุภาพและรัศมีภาพอันยิ่งใหญ่เพื่อปลดปล่อยพวกเขา; เพราะความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินโลกจะเป็นของพวกเขา.

๑๙ เพราะดูเถิด, พระเจ้าจะเสด็จมา, และการชดเชยของพระองค์จะอยู่กับพระองค์, และพระองค์จะประทานรางวัลให้มนุษย์ทุกคน, และคนจนจะชื่นชมยินดี;

๒๐ และคนรุ่นต่าง ๆ ของพวกเขาจะสืบทอดแผ่นดินโลกเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่น, ตลอดกาลและตลอดไป. และบัดนี้เรายุติการพูดกับเจ้า. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.