พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 80


ภาค ๘๐

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่ไฮรัม, รัฐโอไฮโอ, เดือนมีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๒ (History of the Church, 1:257).

๑–๕, สตีเฟน เบอร์เนตต์ และอีเดน สมิธ ได้รับเรียกให้สั่งสอนในสถานที่ใดก็ตามที่พวกเขาเลือก.

ตามจริงแล้ว, พระเจ้าตรัสดังนี้กับเจ้าผู้รับใช้ของเรา สตีเฟน เบอร์เนตต์ : เจ้าจงไป, เจ้าจงไปในโลกและสั่งสอนพระกิตติคุณแก่ชาวโลกทั้งปวงที่ได้ยินเสียงเจ้า.

และตราบเท่าที่เจ้าปรารถนาเพื่อนร่วมงาน, เราจะให้ผู้รับใช้ของเรา อีเดน สมิธ แก่เจ้า.

ดังนั้น, เจ้าจงไปสั่งสอนกิตติคุณของเรา, ไม่ว่าไปเหนือหรือไปใต้, ไปตะวันออกหรือไปตะวันตก, ก็หาสำคัญไม่, เพราะเจ้าไม่อาจผิดพลาดได้.

ฉะนั้น, จงประกาศเรื่องซึ่งเจ้าได้ยิน, และเชื่ออย่างแท้จริง, และรู้ว่าเป็นความจริง.

ดูเถิด, นี่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงเรียกเจ้า, พระผู้ไถ่ของเจ้า, แม้พระเยซูคริสต์. เอเมน.