พระคัมภีร์
  หลักคำสอนและพันธสัญญา 80
  Footnotes
  Theme

  ภาค ๘๐

  การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่ไฮรัม, รัฐโอไฮโอ, เดือนมีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๒ (History of the Church, 1:257).

  ๑–๕, สตีเฟน เบอร์เนตต์ และอีเดน สมิธ ได้รับเรียกให้สั่งสอนในสถานที่ใดก็ตามที่พวกเขาเลือก.

  ตามจริงแล้ว, พระเจ้าตรัสดังนี้กับเจ้าผู้รับใช้ของเรา สตีเฟน เบอร์เนตต์ : เจ้าจงไป, เจ้าจงไปในโลกและสั่งสอนพระกิตติคุณแก่ชาวโลกทั้งปวงที่ได้ยินเสียงเจ้า.

  และตราบเท่าที่เจ้าปรารถนาเพื่อนร่วมงาน, เราจะให้ผู้รับใช้ของเรา อีเดน สมิธ แก่เจ้า.

  ดังนั้น, เจ้าจงไปสั่งสอนกิตติคุณของเรา, ไม่ว่าไปเหนือหรือไปใต้, ไปตะวันออกหรือไปตะวันตก, ก็หาสำคัญไม่, เพราะเจ้าไม่อาจผิดพลาดได้.

  ฉะนั้น, จงประกาศเรื่องซึ่งเจ้าได้ยิน, และเชื่ออย่างแท้จริง, และรู้ว่าเป็นความจริง.

  ดูเถิด, นี่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงเรียกเจ้า, พระผู้ไถ่ของเจ้า, แม้พระเยซูคริสต์. เอเมน.