พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 17


ภาค ๑๗

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ ถึงออลิเวอร์ คาวเดอรี, เดวิด วิตเมอร์, และมาร์ติน แฮร์ริส, ที่เฟเยทท์, รัฐนิวยอร์ก, เดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๘๒๙, ก่อนที่พวกเขาจะเห็นแผ่นจารึกพร้อมอักขระซึ่งมีบันทึกพระคัมภีร์มอรมอน (History of the Church, 1:52–57). โจเซฟ และออลิเวอร์ คาวเดอรี, ผู้จดคำแปลของท่าน, เรียนรู้จากการแปลแผ่นจารึกพระคัมภีร์มอรมอนว่าจะทรงกำหนดพยานพิเศษสามคนไว้ (ดู อีเธอร์ ๕:๒–๔; ๒ นีไฟ ๑๑:๓; ๒๗:๑๒). ความปรารถนาอันเกิดจากแรงบันดาลใจน้อมนำให้ออลิเวอร์ คาวเดอรี, เดวิด วิตเมอร์, และมาร์ติน แฮร์ริส เป็นพยานพิเศษสามคนนี้. ท่านศาสดาพยากรณ์ทูลถามพระเจ้า, และการเปิดเผยนี้ได้รับเป็นคำตอบผ่านอูริมและทูมมิม.

๑–๔, โดยผ่านศรัทธา พยานสามคนจะเห็นแผ่นจารึกและสิ่งของศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ; ๕–๙, พระคริสต์ทรงแสดงประจักษ์พยานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์มอรมอน.

ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเจ้าจะต้องไว้วางใจในคำของเรา, ซึ่งหากเจ้าทำด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยว, เจ้าจะได้เห็นแผ่นจารึก, และแผ่นทับทรวง, ดาบของเลบัน, อูริมและทูมมิมด้วย, ซึ่งประทานแก่พี่ชายของเจเร็ดบนภูเขา, เมื่อเขาพูดกับพระเจ้าตรงหน้า, และเครื่องนำทางอันน่าอัศจรรย์ซึ่งประทานแก่ลีไฮขณะอยู่ในแดนทุรกันดาร, ที่ชายฝั่งของทะเลแดง.

และโดยศรัทธาของเจ้าที่เจ้าจะได้เห็นสิ่งเหล่านั้น, แม้โดยศรัทธานั้นซึ่งบรรดาศาสดาพยากรณ์ในสมัยโบราณมีมาแล้ว.

และหลังจากที่เจ้าได้ศรัทธา, และเห็นสิ่งเหล่านั้นด้วยดวงตาของเจ้า, เจ้าจงเป็นพยานถึงสิ่งเหล่านั้น, โดยอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า;

และการนี้เจ้าจงทำเพื่อผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, จะไม่ถูกทำลาย, เพื่อเราจะนำจุดประสงค์อันชอบธรรมของเรามาสู่ลูกหลานมนุษย์ในงานนี้.

และเจ้าจงเป็นพยานว่าเจ้าเห็นสิ่งเหล่านั้น, แม้ดังที่ผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, เห็นสิ่งเหล่านั้น; เพราะเป็นโดยอำนาจของเราที่เขาเห็นสิ่งเหล่านั้น, และเป็นเพราะเขามีศรัทธา.

และเขาแปลหนังสือนั้น, แม้ส่วนนั้นซึ่งเราบัญชาเขา, และพระเจ้าของเจ้าและพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าทรงพระชนม์อยู่ฉันใด นี่ก็เป็นความจริงฉันนั้น.

ดังนั้น, เจ้าได้รับอำนาจอย่างเดียวกัน, และศรัทธาอย่างเดียวกัน, และของประทานอย่างเดียวกันเหมือนกับเขา;

และหากเจ้าทำตามคำบัญชาล่าสุดของเรา, ซึ่งเราให้เจ้าไว้, ประตูแห่งนรกจะเอาชนะเจ้าไม่ได้; เพราะพระคุณของเราเพียงพอสำหรับเจ้า, และเราจะยกเจ้าขึ้นในวันสุดท้าย.

และเรา, พระเยซูคริสต์, พระเจ้าของเจ้าและพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า, พูดเรื่องนี้กับเจ้า, เพื่อเราจะได้นำจุดประสงค์อันชอบธรรมของเรามาสู่ลูกหลานมนุษย์. เอเมน.