พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 26


ภาค ๒๖

การเปิดเผยที่ประทานแก่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ออลิเวอร์ คาวเดอรี, และจอห์น วิตเมอร์, ที่ฮาร์โมนีย์, รัฐเพนน์ซิลเวเนีย, เดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๓๐ (History of the Church, 1:104). (ดู หัวบทภาค ๒๔.)

, พวกเขาได้รับคำแนะนำให้ศึกษาพระคัมภีร์และสั่งสอน; , กฎแห่งความเห็นชอบร่วมกันได้รับอนุมัติ.

ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า ว่าเจ้าจงอุทิศเวลาของเจ้าแก่การศึกษาพระคัมภีร์, และแก่การสั่งสอน, และแก่การยืนยันศาสนจักรที่โคลสวิลล์, และแก่การทำงานบนผืนแผ่นดิน, อะไรก็ตามที่จำเป็น, จนหลังจากเจ้าไปตะวันตกเพื่อให้มีการประชุมใหญ่คราวต่อไป; และจากนั้นจะเป็นที่รู้แก่เจ้าว่าเจ้าจะทำอะไร.

และสิ่งทั้งปวงจะบังเกิดขึ้นโดยความเห็นชอบร่วมกันในศาสนจักร, โดยการสวดอ้อนวอนและศรัทธาอย่างมาก, เกี่ยวกับสิ่งทั้งปวงที่เจ้าจะได้รับโดยศรัทธา. เอเมน.

พิมพ์