พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 25


ภาค ๒๕

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่ฮาร์โมนีย์, รัฐเพนน์ซิลเวเนีย, เดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๓๐ (History of the Church, 1:103–104). (ดู หัวบทภาค ๒๔.) การเปิดเผยนี้แสดงให้ประจักษ์ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าต่อเอ็มมา สมิธ, ภริยาของท่านศาสดาพยากรณ์.

๑–๖, เอ็มมา สมิธ, สตรีผู้ที่ทรงเลือกไว้, ได้รับเรียกให้ช่วยเหลือและปลอบโยนสามีของเธอ; ๗–๑๑, เธอได้รับเรียกให้บันทึก, อรรถาธิบายพระคัมภีร์, และเลือกเพลงสวด; ๑๒–๑๔, เพลงจากคนชอบธรรมเป็นคำสวดอ้อนวอนพระเจ้า; ๑๕–๑๖, บรรดาหลักธรรมแห่งการเชื่อฟังในการเปิดเผยนี้ประยุกต์ใช้ได้กับทุกคน.

จงสดับฟังสุรเสียงของพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า, ขณะที่เราพูดกับเจ้า, เอ็มมา สมิธ, ธิดาของเรา; เพราะตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้า, คนทั้งปวงที่รับกิตติคุณของเราคือบุตรและธิดาในอาณาจักรของเรา.

เราให้การเปิดเผยแก่เจ้าเกี่ยวกับความต้องการของเรา; และหากเจ้าซื่อสัตย์และเดินในวิถีแห่งคุณธรรมต่อหน้าเรา, เราจะปกปักรักษาชีวิตเจ้า, และเจ้าจะได้รับมรดกในไซอัน.

ดูเถิด, บาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว, และเจ้าเป็นสตรีที่เราเลือกไว้, ผู้ที่เราเรียก.

อย่าพร่ำบ่นเพราะสิ่งซึ่งเจ้าไม่เห็น, เพราะสิ่งเหล่านั้นถูกกันไว้จากเจ้าและจากโลก, ซึ่งเป็นปรีชาญาณในเราในเวลาที่จะมาถึง.

และหน้าที่แห่งการเรียกของเจ้าจะเป็นการปลอบโยนโจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, ผู้รับใช้ของเรา, สามีของเจ้า, ในความทุกข์ของเขา, ด้วยถ้อยคำปลอบประโลม, ในวิญญาณแห่งความอ่อนโยน.

และเจ้าจงไปกับเขาในเวลาที่เขาไป, และเป็นผู้จดคำแปลให้เขา, เมื่อไม่มีใครเป็นผู้จดคำแปลให้เขา, เพื่อเราจะได้ส่งออลิเวอร์ คาวเดอรี, ผู้รับใช้ของเรา, ไปที่ใดก็ตามที่เราต้องการ.

และเจ้าจะได้รับแต่งตั้งภายใต้มือของเขาให้อรรถาธิบายพระคัมภีร์, และให้แนะนำศาสนจักร, ตามที่จะให้แก่เจ้าโดยพระวิญญาณของเรา.

เพราะเขาจะวางมือของเขาบนเจ้า, และเจ้าจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์, และเจ้าจงให้เวลาแก่การเขียน, และแก่การเรียนรู้ให้มาก.

และเจ้าไม่ต้องกลัว, เพราะสามีเจ้าจะสนับสนุนเจ้าในศาสนจักร; เพราะการเรียกของเขาก็เพื่อคนเหล่านั้น, เพื่อทุกสิ่งจะได้รับการเปิดเผยแก่พวกเขา, อะไรก็ตามที่เราต้องการ, ตามศรัทธาของพวกเขา.

๑๐ และตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าว่าเจ้าจงละทิ้งสิ่งต่าง ๆ ของโลกนี้, และแสวงหาสิ่งต่าง ๆ ของโลกที่ดีกว่า.

๑๑ และจะให้แก่เจ้า, เช่นกัน, ที่จะเลือกเพลงสวดอันศักดิ์สิทธิ์, ดังที่จะให้แก่เจ้า, ซึ่งเป็นที่พอใจแก่เรา, ที่จะให้มีในศาสนจักรของเรา.

๑๒ เพราะจิตวิญญาณเราเบิกบานในเพลงจากใจ; แท้จริงแล้ว, เพลงจากคนชอบธรรมเป็นคำสวดอ้อนวอนต่อเรา, และจะได้รับตอบด้วยพรบนศีรษะพวกเขา.

๑๓ ดังนั้น, จงรื่นเริงใจและชื่นชมยินดี, และแนบสนิทกับพันธสัญญาซึ่งเจ้าทำไว้.

๑๔ ดำเนินต่อไปในวิญญาณแห่งความอ่อนโยน, และระวังความหยิ่งจองหอง. ให้จิตวิญญาณเจ้าเบิกบานในสามีเจ้า, และคำสรรเสริญซึ่งจะมาถึงเขา.

๑๕ จงรักษาบัญญัติของเราตลอดไป, และมงกุฎแห่งความชอบธรรมเจ้าจะได้รับ. และเว้นแต่เจ้าทำการนี้, ที่ซึ่งเราอยู่เจ้าจะมาไม่ได้.

๑๖ และตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่านี่คือเสียงของเราถึงทุกคน. เอเมน.