พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 21


ภาค ๒๑

การเปิดเผยที่ประทานแก่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่เฟเยทท์, รัฐนิวยอร์ก, วันที่ ๖ เมษายน ค.ศ. ๑๘๓๐ (History of the Church, 1:74–79). การเปิดเผยนี้ประทานให้เมื่อจัดตั้งศาสนจักร, ในวันที่ดังกล่าว, ในบ้านของปีเตอร์ วิตเมอร์, ซีเนียร์. ชายหกคน, ซึ่งรับบัพติศมาก่อนหน้านี้, มีส่วนร่วมด้วย. โดยมติเป็นเอกฉันท์คนเหล่านี้แสดงออกถึงความปรารถนาและความตั้งใจที่จะจัดตั้ง, ให้เป็นไปตามพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า (ดู ภาค ๒๐). คนเหล่านั้นออกเสียงยอมรับและสนับสนุนโจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, และออลิเวอร์ คาวเดอรีเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมของศาสนจักรด้วย. จากนั้น โดยการวางมือ, โจเซฟแต่งตั้งออลิเวอร์เป็นเอ็ลเดอร์ของศาสนจักร, และออลิเวอร์แต่งตั้งโจเซฟในวิธีเดียวกัน. หลังจากการปฏิบัติพิธีศีลระลึก, โจเซฟและออลิเวอร์วางมือบนผู้มีส่วนร่วมทีละคนเพื่อประสาทพระวิญญาณบริสุทธิ์และเพื่อยืนยันให้แต่ละคนเป็นสมาชิกของศาสนจักร.

๑–๓, โจเซฟ สมิธ ได้รับเรียกให้เป็นผู้หยั่งรู้, ผู้แปล, ศาสดาพยากรณ์, อัครสาวก, และเอ็ลเดอร์; ๔–๘, คำของท่านจะนำทางอุดมการณ์ของไซอัน; ๙–๑๒, วิสุทธิชนจะเชื่อถ้อยคำท่านเมื่อท่านพูดโดยพระผู้ปลอบโยน.

ดูเถิด, จะต้องมีการเขียนบันทึกในบรรดาพวกเจ้า; และในนั้นจะเรียกเจ้าว่าผู้หยั่งรู้, ผู้แปล, ศาสดาพยากรณ์, อัครสาวกของพระเยซูคริสต์, เอ็ลเดอร์ของศาสนจักรโดยทางพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า พระบิดา, และพระคุณของพระเจ้าของเจ้า พระเยซูคริสต์,

โดยรับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้วางรากฐานของศาสนจักร, และเสริมสร้างขึ้นมาเพื่อความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด.

ซึ่งเป็นศาสนจักรที่จัดตั้งและสถาปนาขึ้นในปีของพระเจ้าของเจ้า หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบ, ในเดือนที่สี่, และในวันที่หกของเดือนที่เรียกว่าเมษายน.

ดังนั้น, โดยหมายถึงศาสนจักร, เจ้าจงเอาใจใส่ถ้อยคำและบัญญัติทั้งหมดของเขา ซึ่งเขาจะให้แก่เจ้าเมื่อเขาได้รับมัน, โดยเดินอยู่ในความบริสุทธิ์ทั้งมวลต่อหน้าเรา;

เพราะคำของเขาเจ้าจงรับ, ราวกับมาจากปากเราเอง, ด้วยความอดทนอย่างที่สุดและศรัทธา.

เพราะโดยทำสิ่งเหล่านี้ประตูแห่งนรกจะเอาชนะเจ้าไม่ได้; แท้จริงแล้ว, และพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำให้พลังแห่งความมืดกระจายไปต่อหน้าเจ้า, และทำให้ฟ้าสวรรค์สั่นสะเทือนเพื่อความดีของเจ้า, และรัศมีภาพของพระนามของพระองค์.

เพราะพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ : เขา ผู้ที่เราดลใจให้กระตุ้นอุดมการณ์ของไซอันในพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อความดี, และความขยันหมั่นเพียรของเขาเรารู้, และคำสวดอ้อนวอนของเขาเราได้ยิน.

แท้จริงแล้ว, การร่ำไห้ของเขาเพราะไซอันเราเห็น, และเราจะทำให้เขาไม่ต้องโศกเศร้าเพราะนางอีกต่อไป; เพราะวันเวลาแห่งการชื่นชมยินดีของเขามาถึงเพราะการปลดบาปของเขา, และการแสดงให้ประจักษ์ถึงพรของเราต่องานของเขา.

เพราะ, ดูเถิด, เราจะให้พรคนทั้งปวงเหล่านั้นที่ทำงานในสวนองุ่นของเราด้วยพรอันยิ่งใหญ่, และคนเหล่านั้นจะเชื่อในถ้อยคำของเขา, ซึ่งพระผู้ปลอบโยนประทานให้เขาโดยผ่านเรา, ซึ่งแสดงให้ประจักษ์ว่าพระเยซูถูกบรรดาคนบาปตรึงกางเขนเพื่อบาปของโลก, แท้จริงแล้ว, เพื่อปลดบาปให้ใจที่สำนึกผิด.

๑๐ ดังนั้น เราเห็นสมควรว่าเขาจะได้รับแต่งตั้งโดยเจ้า, ออลิเวอร์ คาวเดอรี อัครสาวกของเรา;

๑๑ นี้เป็นศาสนพิธีอย่างหนึ่งแก่เจ้า, เพื่อให้เจ้าเป็นเอ็ลเดอร์ภายใต้มือเขา, เขาเป็นคนแรกแก่เจ้า, เพื่อเจ้าจะได้เป็นเอ็ลเดอร์แก่ศาสนจักรของพระคริสต์แห่งนี้, ที่มีชื่อของเรา—

๑๒ และเป็นผู้สั่งสอนคนแรกของศาสนจักรนี้แก่ศาสนจักร, และต่อโลก, แท้จริงแล้ว, ต่อคนต่างชาติ; แท้จริงแล้ว, และพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้, ดูสิ, ดูสิ ! แก่ชาวยิวด้วย. เอเมน.