พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 47


ภาค ๔๗

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ, วันที่ ๘ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:166). ก่อนเวลานี้ออลิเวอร์ คาวเดอรี ทำหน้าที่เป็นผู้เขียนประวัติของศาสนจักรและทำบันทึก. จอห์น วิตเมอร์ มิได้ต้องการมีหน้าที่เป็นผู้เขียนประวัติ, แต่, โดยได้รับการร้องขอให้รับใช้ในหน้าที่นี้, เขาจึงกล่าวว่าจะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าในเรื่องนี้. เขารับใช้มาแล้วในหน้าที่เลขานุการให้ท่านศาสดาพยากรณ์ในการบันทึกการเปิดเผยหลายครั้งที่ได้รับในเขตเฟเยทท์, รัฐนิวยอร์ก.

๑–๔, พระเจ้าทรงกำหนดให้จอห์น วิตเมอร์ บันทึกประวัติของศาสนจักรและเขียนให้ท่านศาสดาพยากรณ์.

ดูเถิด, เราเห็นสมควรที่ผู้รับใช้ของเรา จอห์น พึงเขียนและบันทึกประวัติสม่ำเสมอ, และช่วยเจ้า, ผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ, ในการคัดลอกเรื่องทั้งปวงซึ่งจะให้เจ้า, จนกว่าเขาจะได้รับเรียกไปทำหน้าที่อื่นต่อไป.

อนึ่ง, ตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้าว่าเขาสามารถเปล่งเสียงของเขาในที่ประชุมได้ด้วย, เมื่อไรก็ตามที่จะเป็นการสมควร.

และอนึ่ง, เรากล่าวแก่เจ้าว่า จะกำหนดให้เขาจดบันทึกและประวัติของศาสนจักรอย่างต่อเนื่อง; เพราะเรากำหนดออลิเวอร์ คาวเดอรีในตำแหน่งอื่น.

ดังนั้น, จะให้แก่เขา, ตราบเท่าที่เขาซื่อสัตย์, โดยพระผู้ปลอบโยน, เพื่อเขียนเรื่องเหล่านี้. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.