พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 37


ภาค ๓๗

การเปิดเผยที่ประทานแก่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ และซิดนีย์ ริกดัน, ใกล้เฟเยทท์, รัฐนิวยอร์ก, เดือนธันวาคม ค.ศ. ๑๘๓๐ (History of the Church, 1:139). ในนี้ประทานพระบัญญัติข้อแรกเกี่ยวกับการรวมในสมัยการประทานนี้.

๑–๔, พระเจ้าทรงเรียกให้วิสุทธิชนไปรวมกันที่รัฐโอไฮโอ.

ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้าว่าเราไม่เห็นสมควรที่เจ้าจะแปลอีกจนกว่าเจ้าจะไปถึงโอไฮโอ, และนี่เป็นเพราะศัตรูและเพื่อเห็นแก่พวกเจ้า.

และอนึ่ง, เรากล่าวแก่เจ้าว่าเจ้าต้องไม่ไปจนกว่าเจ้าจะสั่งสอนกิตติคุณของเราในพื้นที่ต่าง ๆ เหล่านั้น, และเสริมสร้างความมั่นคงแก่ศาสนจักรไม่ว่าที่ใดก็ตามที่มีอยู่, และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโคลสวิลล์; เพราะ, ดูเถิด, พวกเขาสวดอ้อนวอนเราด้วยศรัทธายิ่ง.

และอนึ่ง, บัญญัติข้อหนึ่งเราให้แก่ศาสนจักร, ว่าเราเห็นสมควรที่พวกเขาจะร่วมชุมนุมกันที่โอไฮโอ, เพื่อเตรียมรับเวลาที่ผู้รับใช้ของเรา ออลิเวอร์ คาวเดอรีจะกลับไปหาพวกเขา.

ดูเถิด, นี่คือปัญญา, และให้มนุษย์ทุกคนเลือกด้วยตนเองจนกว่าเราจะมา. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.