พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 31


ภาค ๓๑

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ ถึงโธมัส บี. มาร์ช, เดือนกันยายน ค.ศ. ๑๘๓๐ (History of the Church, 1:115–117). เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นทันทีหลังการประชุมใหญ่ของศาสนจักร (ดู หัวบทภาค ๓๐). โธมัส บี. มาร์ช รับบัพติศมาต้นเดือนนั้นและได้รับแต่งตั้งเป็นเอ็ลเดอร์ในศาสนจักรแล้วก่อนการเปิดเผยครั้งนี้.

๑–๖, โธมัส บี. มาร์ช ได้รับเรียกให้สั่งสอนพระกิตติคุณและพระเจ้าทรงยืนยันสวัสดิภาพของครอบครัวเขา; ๗–๑๓, เขาได้รับคำแนะนำให้อดทน, สวดอ้อนวอนเสมอ, และปฏิบัติตามพระผู้ปลอบโยน.

โธมัส, บุตรของเรา, เจ้าเป็นสุขแล้วเพราะศรัทธาของเจ้าในงานของเรา.

ดูเถิด, เจ้ามีความทุกข์มามากมายเพราะครอบครัวเจ้า; กระนั้นก็ตาม, เราจะให้พรเจ้าและครอบครัวเจ้า, แท้จริงแล้ว, ลูกเล็ก ๆ ของเจ้า; และวันนั้นจะมาถึงเมื่อพวกเขาจะเชื่อและรู้ความจริงและเป็นหนึ่งเดียวกับเจ้าในศาสนจักรของเรา.

จงรื่นเริงใจและชื่นชมยินดีเถิด, เพราะโมงแห่งภารกิจของเจ้ามาถึงแล้ว; และเราจะปลดปล่อยลิ้นของเจ้า, และเจ้าจะประกาศข่าวอันน่ายินดีแห่งความปรีดียิ่งแก่คนรุ่นนี้.

เจ้าจงประกาศเรื่องซึ่งเปิดเผยไว้แก่โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, ผู้รับใช้ของเรา. เจ้าจงเริ่มสั่งสอนนับแต่เวลานี้ไป, แท้จริงแล้ว, เพื่อเก็บเกี่ยวในทุ่งซึ่งขาวพร้อมจะเผา.

ฉะนั้น, จงยื่นเคียวของเจ้าเข้ามาด้วยสุดจิตวิญญาณเจ้า, และบาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว, และเจ้าจะหนักอึ้งไปด้วยฟ่อนข้าวบนหลังเจ้า, เพราะคนงานมีค่าสมกับค่าจ้างของเขา. ดังนั้น, ครอบครัวของเจ้าจะมีชีวิตอยู่.

ดูเถิด, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, จงจากพวกเขาไปเพียงชั่วเวลาสั้น, และประกาศคำของเรา, และเราจะเตรียมสถานที่แห่งหนึ่งให้พวกเขา.

แท้จริงแล้ว, เราจะเปิดใจผู้คน, และพวกเขาจะรับเจ้า. และเราจะสถาปนาหน่วยของศาสนจักรแห่งหนึ่งโดยมือเจ้า;

และเจ้าจงทำให้พวกเขาเข้มแข็งและเตรียมพวกเขาไว้สำหรับเวลาที่เราจะรวบรวมพวกเขา.

จงอดทนในความทุกข์, อย่าสบประมาทคนเหล่านั้นที่สบประมาท. จงปกครองบ้านของเจ้าด้วยความสุภาพอ่อนน้อม, และจงแน่วแน่.

๑๐ ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้าว่าเจ้าจะเป็นแพทย์ให้ศาสนจักร, แต่มิใช่ให้โลก, เพราะพวกเขาจะไม่รับเจ้า.

๑๑ จงไปตามทางของเจ้าที่ใดก็ตามที่เราประสงค์, และพระผู้ปลอบโยนจะประทานแก่เจ้าว่าเจ้าจะทำอะไรและเจ้าจะไปที่ใด.

๑๒ จงสวดอ้อนวอนเสมอ, เกลือกเจ้าจะเข้าไปสู่การล่อลวงและสูญเสียรางวัลของเจ้า.

๑๓ จงซื่อสัตย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่, และดูสิ, เราอยู่กับเจ้า. ถ้อยคำเหล่านี้มิใช่ของมนุษย์หรือของนรชาติ, แต่เป็นของเรา, แม้พระเยซูคริสต์, พระผู้ไถ่ของเจ้า, โดยพระประสงค์ของพระบิดา. เอเมน.