พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 40


ภาค ๔๐

การเปิดเผยที่ประทานแก่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ และซิดนีย์ ริกดัน, ที่เฟเยทท์, รัฐนิวยอร์ก, เดือนมกราคม ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:145). ก่อนบันทึกการเปิดเผยนี้, ท่านศาสดาพยากรณ์เขียนว่า : “เนื่องจากเจมส์ โควิลล์ ปฏิเสธคำของพระเจ้า, และกลับไปหาหลักธรรมและผู้คนเดิม ๆ, พระเจ้าจึงประทานการเปิดเผยต่อไปนี้แก่ข้าพเจ้าและซิดนีย์ ริกดัน” (History of the Church, 1:145).

๑–๓, ความกลัวการข่มเหงและความกังวลทางโลกทำให้เกิดการปฏิเสธพระกิตติคุณ.

ดูเถิด, ตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าใจผู้รับใช้ของเรา เจมส์ โควิลล์ เคยถูกต้องต่อเรา, เพราะเขาทำพันธสัญญากับเราว่าเขาจะเชื่อฟังคำของเรา.

และเขารับพระคำด้วยความยินดี, แต่ซาตานล่อลวงเขาทันที; และความกลัวการข่มเหงและความกังวลทางโลกทำให้เขาปฏิเสธพระคำ.

ดังนั้น เขาฝ่าฝืนพันธสัญญาของเรา, และอยู่ที่เราจะจัดการกับเขาตามที่เราเห็นว่าดี. เอเมน.