พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 75


ภาค ๗๕

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่แอมเฮิร์สต์, รัฐโอไฮโอ, วันที่ ๒๕ มกราคม ค.ศ. ๑๘๓๒ (History of the Church, 1:242–245). เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ของการประชุมใหญ่ที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว. ในการประชุมใหญ่นี้โจเซฟ สมิธ ได้รับการสนับสนุนและได้รับแต่งตั้งเป็นประธานฐานะปุโรหิตระดับสูง. เอ็ลเดอร์บางคน, ที่เผชิญความลำบากในการนำคนมาสู่ความเข้าใจข่าวสารของพวกเขา, ปรารถนาจะเรียนรู้มากขึ้นในรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่โดยตรงของพวกเขา. การเปิดเผยนี้จึงตามมา.

๑–๕, เอ็ลเดอร์ที่ซื่อสัตย์ซึ่งสั่งสอนพระกิตติคุณจะได้ชีวิตนิรันดร์; ๖–๑๒, จงสวดอ้อนวอนเพื่อรับพระผู้ปลอบโยน, ผู้ทรงสอนสิ่งทั้งปวง; ๑๓–๒๒, เอ็ลเดอร์จะนั่งอยู่ในการพิพากษาคนเหล่านั้นที่ปฏิเสธข่าวสารของพวกเขา; ๒๓–๓๖, ครอบครัวของผู้สอนศาสนาต้องได้รับความช่วยเหลือจากศาสนจักร.

ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, เราผู้ที่พูดแม้โดยเสียงของพระวิญญาณของเรา, แม้อัลฟาและโอเมกา, พระเจ้าของเจ้าและพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า—

จงสดับฟัง, โอ้เจ้า ผู้ที่ให้ชื่อของเจ้าไว้เพื่อออกไปประกาศกิตติคุณของเรา, และลิดกิ่งสวนองุ่นของเรา.

ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้าว่า เป็นความประสงค์ของเราที่เจ้าพึงออกไปและไม่ชักช้า, ทั้งไม่เกียจคร้าน แต่ทำงานด้วยสุดกำลังของเจ้า—

โดยเปล่งเสียงของเจ้าราวกับด้วยเสียงแตร, โดยประกาศความจริงตามการเปิดเผยและบัญญัติทั้งหลายซึ่งเราให้เจ้าไว้.

และดังนั้น, หากเจ้าซื่อสัตย์เจ้าจะหนักอึ้งไปด้วยฟ่อนข้าวจำนวนมาก, และสวมมงกุฎด้วยเกียรติยศ, และรัศมีภาพ, และความเป็นอมตะ, และชีวิตนิรันดร์.

ฉะนั้น, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่ผู้รับใช้ของเรา วิลเลียม อี. แม็คเลลลิน, เรายกเลิกงานมอบหมายซึ่งเราให้แก่เขาที่จะไปยังดินแดนทางตะวันออก;

และเราให้งานมอบหมายใหม่และบัญญัติใหม่แก่เขา, ซึ่งในนั้นเรา, พระเจ้า, ต่อว่าเขาเพราะการพร่ำบ่นของใจเขา;

และเขาทำบาป; กระนั้นก็ตาม, เราให้อภัยเขาและกล่าวแก่เขาอีกว่า, เจ้าจงเข้าไปในดินแดนทางใต้.

และให้ผู้รับใช้ของเรา ลูค จอห์นสันไปกับเขา, และประกาศเรื่องซึ่งเราบัญชาพวกเขา—

๑๐ โดยเรียกหาพระนามของพระเจ้าเพื่อรับพระผู้ปลอบโยน, ซึ่งจะสอนพวกเขาทุกสิ่งที่สมควรสำหรับพวกเขา—

๑๑ โดยสวดอ้อนวอนเสมอเพื่อพวกเขาจะไม่ท้อถอย; และตราบเท่าที่พวกเขาทำการนี้, เราจะอยู่กับพวกเขาแม้จนกว่าชีวิตจะหาไม่.

๑๒ ดูเถิด, นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าเกี่ยวกับเจ้า. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.

๑๓ นอกจากนี้, ตามจริงแล้ว พระเจ้าตรัสดังนี้, ให้ผู้รับใช้ของเรา ออร์สัน ไฮด์ และผู้รับใช้ของเรา แซมิวเอล เอช. สมิธ ออกเดินทางเข้าไปในดินแดนทางตะวันออก, และประกาศเรื่องซึ่งเราบัญชาพวกเขา; และตราบเท่าที่พวกเขาซื่อสัตย์, ดูสิ, เราจะอยู่กับพวกเขาแม้จนกว่าชีวิตจะหาไม่.

๑๔ นอกจากนี้, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่ผู้รับใช้ของเรา ไลมัน จอห์นสัน, และแก่ผู้รับใช้ของเรา ออร์สัน แพรทท์, พวกเขาพึงออกเดินทางเข้าไปในดินแดนทางตะวันออกเช่นกัน; และดูเถิด, และดูสิ, เราอยู่กับพวกเขาด้วย, แม้จนกว่าชีวิตจะหาไม่.

๑๕ นอกจากนี้, เรากล่าวแก่ผู้รับใช้ของเรา เอสา ดอดส์, และแก่ผู้รับใช้ของเรา คาลฟ์ส วิลสัน, ว่าพวกเขาพึงออกเดินทางไปยังดินแดนทางตะวันตกเช่นกัน, และประกาศกิตติคุณของเรา, แม้ดังที่เราบัญชาพวกเขา.

๑๖ และคนที่ซื่อสัตย์จะชนะสิ่งทั้งปวง, และเราจะยกเขาขึ้นในวันสุดท้าย.

๑๗ นอกจากนี้, เรากล่าวแก่ผู้รับใช้ของเรา เมเจอร์ เอ็น. แอชลีย์, และผู้รับใช้ของเรา เบอร์ ริกส์, ให้พวกเขาออกเดินทางเข้าไปในดินแดนทางใต้เช่นกัน.

๑๘ แท้จริงแล้ว, ให้คนเหล่านั้นทั้งหมดออกเดินทาง, ดังที่เราบัญชาพวกเขา, โดยไปจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่ง, และจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง, และจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง.

๑๙ และในบ้านใดก็ตามที่เจ้าเข้าไป, และพวกเขารับเจ้าจงฝากพรของเจ้าไว้กับบ้านนั้น.

๒๐ และในบ้านใดก็ตามที่เจ้าเข้าไป, และพวกเขาหารับเจ้าไม่, เจ้าจงออกจากบ้านนั้นอย่างรวดเร็ว, และสลัดฝุ่นจากเท้าเจ้าไว้เป็นประจักษ์พยานต่อต้านพวกเขา.

๒๑ และเจ้าจะเปี่ยมด้วยปีติและความยินดี; และจงรู้เรื่องนี้, ว่าในวันแห่งการพิพากษาเจ้าจะเป็นผู้พิพากษาสำหรับบ้านนั้น, และกล่าวโทษพวกเขา;

๒๒ และในวันแห่งการพิพากษา คนนอกศาสนาก็จะมีสภาพที่ทนได้ยิ่งกว่าบ้านนั้น; ฉะนั้น จงคาดเอวเจ้าและจงซื่อสัตย์, และเจ้าจะชนะสิ่งทั้งปวง, และเราจะยกเจ้าขึ้นในวันสุดท้าย. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.

๒๓ และอนึ่ง, พระเจ้าตรัสกับเจ้าดังนี้, โอ้เจ้าเอ็ลเดอร์แห่งศาสนจักรของเรา, ผู้ที่ให้ชื่อของเจ้าไว้ เพื่อเจ้าจะได้รู้พระประสงค์ของพระองค์เกี่ยวกับเจ้า—

๒๔ ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเป็นหน้าที่ของศาสนจักรที่จะช่วยค้ำจุนครอบครัวของคนเหล่านั้น, และที่จะค้ำจุนครอบครัวของคนเหล่านั้นด้วยผู้ได้รับเรียกและจำเป็นต้องส่งไปสู่โลกเพื่อประกาศพระกิตติคุณแก่โลก.

๒๕ ดังนั้น, เรา, พระเจ้า, ให้บัญญัตินี้แก่เจ้า, ให้เจ้าได้สถานที่มาเพื่อครอบครัวของเจ้า, ตราบเท่าที่พี่น้องของเจ้าเต็มใจที่จะเปิดใจของพวกเขา.

๒๖ และให้คนเช่นนั้นทุกคนซึ่งสามารถได้สถานที่มาเพื่อครอบครัวของพวกเขา, และการค้ำจุนจากศาสนจักรเพื่อพวกเขา, อย่าได้ละเลยที่จะออกไปในโลก, ไม่ว่าไปตะวันออกหรือไปตะวันตก, หรือไปเหนือหรือไปใต้.

๒๗ ให้พวกเขาขอและพวกเขาจะได้รับ, เคาะและจะเปิดมันให้พวกเขา, และทำให้เป็นที่รู้จากเบื้องบน, แม้โดยพระผู้ปลอบโยน, ว่าพวกเขาจะไปที่ใด.

๒๘ นอกจากนี้, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ว่าทุกคนผู้มีความรับผิดชอบจัดหาให้ครอบครัวของตนเอง, ก็ให้เขาจัดหา, และเขาจะไม่มีทางสูญเสียมงกุฎของเขาเลย; และให้เขาทำงานในศาสนจักร.

๒๙ ให้ทุกคนขยันหมั่นเพียรในสิ่งทั้งปวง. และคนเกียจคร้านไม่พึงมีที่อยู่ในศาสนจักร, เว้นแต่เขาจะกลับใจและเปลี่ยนทางเดินของตน.

๓๐ ดังนั้น, ให้ผู้รับใช้ของเรา สิเมียน คาร์เตอร์ กับผู้รับใช้ของเรา อีเมอร์ แฮร์ริส เป็นคู่กันในการปฏิบัติศาสนกิจ;

๓๑ และผู้รับใช้ของเรา เอซรา เธเยอร์ กับผู้รับใช้ของเรา โธมัส บี. มาร์ช ด้วย;

๓๒ ผู้รับใช้ของเรา ไฮรัม สมิธ กับผู้รับใช้ของเรา เรย์โนลด์ส คาฮูน ด้วย;

๓๓ และผู้รับใช้ของเรา แดเนียล สแตนตัน กับผู้รับใช้ของเรา ซีมัวร์ บรันสัน ด้วย;

๓๔ และผู้รับใช้ของเรา ซิลเวสเตอร์ สมิธ กับผู้รับใช้ของเรา กิเดียน คาร์เตอร์ ด้วย;

๓๕ และผู้รับใช้ของเรา รักเกิลส์ อีมส์ กับผู้รับใช้ของเรา สตีเฟน เบอร์เนตต์ ด้วย;

๓๖ และผู้รับใช้ของเรา ไมคาห์ บี. เวลตัน ด้วยกับผู้รับใช้ของเราอีเดน สมิธ ด้วย. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.