พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 79


ภาค ๗๙

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่ไฮรัม, รัฐโอไฮโอ, เดือนมีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๒ (History of the Church, 1:257).

๑–๔, เจเร็ด คาร์เตอร์ ได้รับเรียกให้สั่งสอนพระกิตติคุณโดยผ่านพระผู้ปลอบโยน.

ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเป็นความประสงค์ของเราที่ผู้รับใช้ของเราเจเร็ด คาร์เตอร์ จะไปดินแดนทางตะวันออกอีกครั้ง, จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง, และจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง, ในอำนาจของการแต่งตั้งซึ่งด้วยอำนาจนี้เขาได้รับแต่งตั้ง, โดยประกาศข่าวอันน่ายินดีแห่งความปรีดียิ่ง, แม้พระกิตติคุณอันเป็นนิจ.

และเราจะส่งพระผู้ปลอบโยนไปยังเขา, ซึ่งจะทรงสอนความจริงแก่เขาและเส้นทางที่เขาจะไป;

และตราบเท่าที่เขาซื่อสัตย์, เราจะสวมมงกุฎเขาอีกด้วยฟ่อนข้าว.

ดังนั้น, ให้ใจเจ้ายินดี, ผู้รับใช้ของเรา เจเร็ด คาร์เตอร์, และอย่ากลัวเลย, พระเจ้าของเจ้า, แม้พระเยซูคริสต์ตรัส. เอเมน.