พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 127


ภาค ๑๒๗

สาส์นจากโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ถึงวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่นอวู, รัฐอิลลินอยส์, โดยมีคำแนะนำเรื่องบัพติศมาแทนคนตาย, ลงวันที่ ณ นอวู, ๑ กันยายน ค.ศ. ๑๘๔๒ (History of the Church, 5:142–144).

๑–๔, โจเซฟ สมิธ ชื่นชมยินดีในการข่มเหงและความยากลำบาก; ๕–๑๒, ต้องมีบันทึกเขียนไว้เกี่ยวกับบัพติศมาแทนคนตาย.

โดยที่เห็นว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยต่อข้าพเจ้าว่า ศัตรูของข้าพเจ้า, ทั้งในรัฐมิสซูรีและรัฐนี้, ไล่ตามข้าพเจ้าอีก; และตราบเท่าที่พวกเขาไล่ตามข้าพเจ้าโดยไม่มีสาเหตุ, และไม่มีแม้แต่เงาหรือเฉดสีแห่งความยุติธรรมหรือความถูกต้องทางฝ่ายพวกเขาในการยุยงส่งเสริมให้ดำเนินคดีกับข้าพเจ้า; และตราบเท่าที่ข้อกล่าวหาทั้งหมดของพวกเขามีมูลฐานเป็นความเท็จที่ย้อมไว้ด้วยสีดำสนิท, ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นการสมควรและเป็นปัญญาในข้าพเจ้าที่จะจากสถานที่แห่งนี้ไปชั่วระยะสั้น, เพื่อความปลอดภัยของข้าพเจ้าเองและความปลอดภัยของผู้คนเหล่านี้. ข้าพเจ้าอยากกล่าวแก่คนทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นผู้ที่ข้าพเจ้ามีกิจธุระด้วย, ว่าข้าพเจ้าฝากกิจธุระของข้าพเจ้าไว้กับตัวแทนและพนักงานผู้จะจัดการธุรกิจทั้งหมดในวิธีที่รวดเร็วและถูกต้อง, และจะดูว่าหนี้สินทั้งหมดของข้าพเจ้าถูกลบล้างในเวลาอันสมควร, โดยจำหน่ายทรัพย์สมบัติออกไป, หรือมิฉะนั้น, ตามความจำเป็นของเรื่อง, หรือตามที่เหตุการณ์จะเอื้ออำนวย. เมื่อใดที่ข้าพเจ้ารู้ว่าพายุพัดผ่านไปหมดแล้ว, เมื่อนั้นข้าพเจ้าจะกลับมาหาท่านอีก.

และเกี่ยวกับภยันตรายซึ่งข้าพเจ้าได้รับเรียกมาให้ผ่านพ้น, ดูเหมือนสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยต่อข้าพเจ้า, เพราะความริษยาและความเกรี้ยวโกรธของมนุษย์เป็นเหตุการณ์ปรกติของข้าพเจ้าตลอดวันเวลาของชีวิตข้าพเจ้า; และด้วยสาเหตุอะไรก็ดูจะลึกลับ, เว้นแต่ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งนับแต่ก่อนการวางรากฐานของโลกเพื่อจุดหมายบางอย่างที่ดี, หรือเลว, ตามที่ท่านจะเลือกเรียกมัน. ท่านจงตัดสินด้วยตัวท่านเอง. พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้, ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเลว. แต่กระนั้นก็ตาม, น้ำลึกเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าแหวกว่ายจนชิน. สิ่งทั้งปวงนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วสำหรับข้าพเจ้า; และข้าพเจ้ารู้สึก, เหมือนเปาโล, ที่จะชื่นชมยินดีในความยากลำบาก; เพราะจนถึงวันนี้ พระผู้เป็นเจ้าของบรรพบุรุษข้าพเจ้าทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าออกจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด, และจะทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าจากนี้เป็นต้นไป; เพราะดูเถิด, และดูสิ, ข้าพเจ้าจะมีชัยเหนือศัตรูทั้งปวงของข้าพเจ้า, เพราะพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้ารับสั่งมันไว้.

ฉะนั้น, ให้วิสุทธิชนทั้งปวงชื่นชมยินดี, และเปรมปรีดิ์ยิ่ง; เพราะพระผู้เป็นเจ้าของอิสราเอลคือพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา, และพระองค์จะทรงแบ่งสรรการชดเชยที่เที่ยงธรรมให้เป็นรางวัลบนศีรษะผู้กดขี่ทั้งปวงของพวกเขา.

และอนึ่ง, ตามจริงแล้ว พระเจ้าตรัสดังนี้ : ให้งานพระวิหารของเรา, และงานทั้งหมดซึ่งเรากำหนดให้เจ้า, จงดำเนินต่อไปและไม่หยุด; และให้ความขยันหมั่นเพียรของเจ้า, และความมานะบากบั่นของเจ้า, และความอดทน, และงานของเจ้าทวีคูณ, และเจ้าจะไม่มีทางสูญเสียรางวัลของเจ้าเลย, พระเจ้าจอมโยธาตรัส. และหากพวกเขาข่มเหงเจ้า, บรรดาศาสดาพยากรณ์และคนชอบธรรมที่อยู่มาก่อนเจ้าก็ถูกข่มเหงเช่นนั้นมาแล้ว. เพื่อทั้งหมดนี้จึงมีรางวัลในสวรรค์.

และอนึ่ง, ข้าพเจ้าให้คำแก่ท่านเกี่ยวกับบัพติศมาแทนคนตายของท่าน.

ตามจริงแล้ว, พระเจ้าตรัสดังนี้กับท่านเกี่ยวกับคนตายของท่าน : เมื่อผู้ใดในบรรดาพวกเจ้ารับบัพติศมาแทนคนตายของเจ้า, ให้มีผู้ทำบันทึก, และให้เขาเป็นพยานที่เห็นกับตาถึงบัพติศมาของเจ้า; ให้เขาได้ยินกับหูของเขา, เพื่อเขาจะเป็นพยานอย่างแท้จริง, พระเจ้าตรัส;

เพื่อว่าในการทำบันทึกทั้งปวงของเจ้าสิ่งที่บันทึกนั้นจะบันทึกไว้ในสวรรค์; อะไรก็ตามที่เจ้าผูกไว้บนแผ่นดินโลก, จะผูกไว้ในสวรรค์; อะไรก็ตามที่เจ้าคลายไว้บนแผ่นดินโลก, จะคลายไว้ในสวรรค์;

เพราะเรากำลังจะฟื้นฟูหลายสิ่งให้แผ่นดินโลก, เกี่ยวกับฐานะปุโรหิต, พระเจ้า จอมโยธาตรัส.

และอนึ่ง, ให้บันทึกทั้งหมดมีอยู่อย่างเป็นระเบียบ, เพื่อจะเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้ในหอจดหมายเหตุของนิเวศน์อันศักดิ์สิทธิ์ของเรา, เพื่อจะรักษาไว้ในความทรงจำจากรุ่นสู่รุ่น, พระเจ้า จอมโยธาตรัส.

๑๐ ข้าพเจ้าจะกล่าวแก่วิสุทธิชนทั้งปวง, ว่าข้าพเจ้าปรารถนา, ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้ายิ่งนัก, ที่จะพูดกับพวกเขาจากแท่นพูดเกี่ยวกับเรื่องบัพติศมาแทนคนตาย, ในวันสะบาโตหน้า. แต่เนื่องจากมันอยู่นอกอำนาจของข้าพเจ้าที่จะทำเช่นนั้น, ข้าพเจ้าจะเขียนพระคำของพระเจ้าเป็นครั้งคราว, เกี่ยวกับเรื่องนั้น, และส่งให้ท่านทางไปรษณีย์, เช่นเดียวกับเรื่องอื่น ๆ หลายเรื่อง.

๑๑ บัดนี้ ข้าพเจ้ายุติจดหมายของข้าพเจ้าสำหรับตอนนี้, เพราะไม่มีเวลาอีก; เพราะศัตรูตื่นตัว, และดังที่พระผู้ช่วยให้รอดตรัสไว้, เจ้าชายของโลกนี้กำลังมา, แต่เขาไม่มีพลังอำนาจต่อข้าพเจ้าแม้แต่น้อย.

๑๒ ดูเถิด, คำสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าต่อพระผู้เป็นเจ้าคือว่าท่านทุกคนจะรอดได้. และข้าพเจ้าลงนามเป็นผู้รับใช้ของท่านในพระเจ้า, ศาสดาพยากรณ์และผู้หยั่งรู้ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย.

โจเซฟ สมิธ.