พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 125


ภาค ๑๒๕

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่นอวู, รัฐอิลลินอยส์, เดือนมีนาคม ค.ศ. ๑๘๔๑, เกี่ยวกับวิสุทธิชนในอาณาเขตไอโอวา (History of the Church, 4:311–312).

๑–๔, วิสุทธิชนต้องสร้างเมืองต่าง ๆ และมารวมกันที่สเตคต่าง ๆ ของไซอัน.

อะไรคือพระประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับวิสุทธิชนในอาณาเขตไอโอวา ?

ตามจริงแล้ว, พระเจ้าตรัสดังนี้, เรากล่าวแก่เจ้า, หากคนเหล่านั้นที่เรียกตนเองโดยนามของเราและพยายามเป็นวิสุทธิชนของเรา, หากพวกเขาปรารถนาทำตามความประสงค์ของเราและรักษาบัญญัติของเราเกี่ยวกับพวกเขา, ก็ให้พวกเขามารวมกันยังสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเราจะกำหนดให้พวกเขาผ่านผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ, และเสริมสร้างเมืองแด่นามของเรา, เพื่อพวกเขาจะพร้อมรับสิ่งซึ่งมีไว้ให้ในเวลาที่จะมาถึง.

ให้พวกเขาเสริมสร้างเมือง ๆ หนึ่งแด่นามของเราบนแผ่นดินตรงข้ามเมืองแห่งนอวู, และให้ชื่อเซราเฮ็มลาเป็นชื่อที่นั่น.

และให้คนทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นผู้ที่มาจากตะวันออก, และตะวันตก, และเหนือ, และใต้, ที่มีความปรารถนาจะพำนักในนั้น, จงมารับมรดกของพวกเขาในเมืองเมืองนั้น, เช่นเดียวกับในเมืองแห่งแนชวิลล์, หรือในเมืองแห่งนอวู, และในสเตคทั้งหมดซึ่งเรากำหนดไว้, พระเจ้าตรัส.