พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 53


ภาค ๕๓

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ ถึง แอลเจอร์นอน ซิดนีย์ กิลเบิร์ต, ที่เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ, เดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:179–180). ตามคำขอของซิดนีย์ กิลเบิร์ต, ท่านศาสดาพยากรณ์ทูลถามพระเจ้าเกี่ยวกับงานและการกำหนดหน้าที่ของบราเดอร์กิลเบิร์ตในศาสนจักร.

๑–๓, การเรียกและการเลือกซิดนีย์ กิลเบิร์ต ในศาสนจักรคือการได้รับแต่งตั้งเป็นเอ็ลเดอร์; ๔–๗, เขาต้องรับใช้เป็นตัวแทนอธิการด้วย.

ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, ผู้รับใช้ของเรา ซิดนีย์ กิลเบิร์ต, ว่าเราได้ยินคำสวดอ้อนวอนของเจ้า; และเจ้าเรียกหาเราเพื่อมันจะเป็นที่รู้แก่เจ้า, จากพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า, เกี่ยวกับการเรียกและการได้รับเลือกของเจ้าในศาสนจักร, ซึ่งเรา, พระเจ้า, ยกขึ้นในวันเวลาสุดท้ายนี้.

ดูเถิด, เรา, พระเจ้า, ผู้ถูกตรึงกางเขนเพื่อบาปของโลก, ให้บัญญัติข้อหนึ่งแก่เจ้าว่าเจ้าจงละทิ้งโลก.

จงรับการแต่งตั้งของเราไว้กับเจ้า, แม้การแต่งตั้งเป็นเอ็ลเดอร์, เพื่อสั่งสอนศรัทธาและการกลับใจและการปลดบาป, ตามคำของเรา, และการรับพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์โดยการวางมือ;

และเพื่อเป็นตัวแทนให้ศาสนจักรนี้ด้วยในสถานที่ซึ่งอธิการจะกำหนด, ตามบัญญัติซึ่งจะให้ต่อไปในภายหน้า.

และอนึ่ง, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, เจ้าจะออกเดินทางพร้อมกับผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, และซิดนีย์ ริกดัน.

ดูเถิด, สิ่งเหล่านี้เป็นศาสนพิธีแรก ๆ ซึ่งเจ้าจะได้รับ; และเราจะทำให้ที่เหลือเป็นที่รู้ในเวลาที่จะมาถึง, ตามงานของเจ้าในสวนองุ่นของเรา.

และอนึ่ง, เราต้องการให้เจ้าเรียนรู้ว่าคนที่จะรอดคือคนที่อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่เท่านั้น. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.