พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 111


ภาค ๑๑๑

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่เซเล็ม, รัฐแมสซาชูเซตส์, วันที่ ๖ สิงหาคม ค.ศ. ๑๘๓๖ (History of the Church, 2:465–466). ในเวลานี้ผู้นำของศาสนจักรมีหนี้สินมากเนื่องจากการทำงานของพวกเขาในการปฏิบัติศาสนกิจ. โดยที่ได้ยินว่าจะมีเงินตราจำนวนมากให้แก่พวกเขาในเซเล็ม, ท่านศาสดาพยากรณ์, ซิดนีย์ ริกดัน, ไฮรัม สมิธ, และออลิเวอร์ คาวเดอรี จึงออกเดินทางไปที่นั่นจากเคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ, เพื่อสำรวจข้อเท็จจริงของข้อมูลนี้, พร้อม ๆ กับการสั่งสอนพระกิตติคุณไปด้วย. พี่น้องชายเหล่านี้จัดการกิจธุระหลายรายการของศาสนจักรและสั่งสอนพระกิตติคุณ. เมื่อแน่ใจแล้วว่าพวกเขาจะไม่ได้รับเงินตรา, พวกเขาจึงกลับไปเคิร์ทแลนด์. ปัจจัยหลายอย่างที่โดดเด่นในสภาวการณ์ดังกล่าวสะท้อนออกมาในถ้อยคำของการเปิดเผยครั้งนี้.

๑–๕, พระเจ้าทรงดูแลความจำเป็นทางโลกของผู้รับใช้ของพระองค์; ๖–๑๑, พระองค์จะทรงจัดการกับไซอันอย่างมีเมตตาและทรงจัดเตรียมสิ่งทั้งปวงเพื่อประโยชน์ของผู้รับใช้ของพระองค์.

เรา, พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า, ใช่ว่าจะไม่พอใจกับการเดินทางมาครั้งนี้ของเจ้า, ถึงแม้จะเป็นความเบาปัญญาของเจ้าก็ตาม.

เรามีทรัพย์สมบัติให้เจ้ามากมายในเมืองนี้, เพื่อผลประโยชน์ของไซอัน, และผู้คนมากมายในเมืองนี้, ผู้ที่เราจะรวบรวมออกมาในเวลาอันสมควรเพื่อผลประโยชน์ของไซอัน, โดยผ่านเจ้าเป็นเครื่องมือ.

ฉะนั้น, จึงเป็นการสมควรที่เจ้าจะสร้างความคุ้นเคยกับคนในเมืองนี้, ตามที่จะนำเจ้าไป, และตามที่จะให้แก่เจ้า.

และเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นในเวลาอันสมควร คือเราจะมอบเมืองนี้ไว้ในมือเจ้า, เพื่อเจ้าจะมีอำนาจเหนือมัน, ถึงขนาดที่พวกเขาจะไม่พบส่วนที่เป็นความลับของเจ้า; และความร่ำรวยของมันเกี่ยวกับทองและเงินจะเป็นของเจ้า.

อย่าให้ตัวเจ้ากังวลเรื่องหนี้ของเจ้า, เพราะเราจะให้อำนาจเจ้าที่จะชำระมัน.

อย่าให้ตัวเจ้ากังวลเรื่องไซอัน, เพราะเราจะจัดการกับนางอย่างมีเมตตา.

จงอยู่ต่อไปในสถานที่แห่งนี้, และในภูมิภาคต่าง ๆ โดยรอบ;

และสถานที่ซึ่งเป็นความประสงค์ของเราที่เจ้าจะอยู่ต่อไป, เป็นหลัก, จะสื่อสารให้เป็นที่รู้แก่เจ้าโดยความสงบสุขและอำนาจแห่งพระวิญญาณของเรา, ที่จะหลั่งไหลมายังเจ้า.

สถานที่แห่งนี้เจ้าจะได้มาโดยการเช่า. และจงเสาะหาอย่างขยันหมั่นเพียรเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยในสมัยเก่าก่อนและผู้ก่อตั้งเมืองนี้;

๑๐ เพราะมีทรัพย์สมบัติมากกว่าหนึ่งอย่างไว้ให้เจ้าในเมืองนี้.

๑๑ ฉะนั้น, เจ้าจงฉลาดดังงู ทว่าปราศจากบาป; และเราจะสั่งสิ่งทั้งปวงเพื่อประโยชน์ของเจ้า, ให้เร็วเท่าที่เจ้าสามารถรับมันได้. เอเมน.