พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 113


ภาค ๑๑๓

โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ตอบคำถามบางข้อเกี่ยวกับงานเขียนของอิสยาห์, เดือนมีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๘ (History of the Church, 3:9–10).

๑–๖, ระบุถึงลำต้นของเจสซี, หน่อที่ออกมาจากที่นั่น, และรากของเจสซี; ๗–๑๐, พวกที่เหลืออยู่แห่งไซอันซึ่งกระจัดกระจายมีสิทธิ์ในฐานะปุโรหิตและอิสยาห์เรียกให้กลับไปหาพระเจ้า.

ใครคือลำต้นของเจสซีที่พูดถึงในข้อที่ ๑, ๒, ๓, ๔, และ ๕ ของอิสยาห์ บทที่ ๑๑ ?

ตามจริงแล้ว พระเจ้าตรัสดังนี้ : นี่คือพระคริสต์.

อะไรคือหน่อที่พูดถึงในข้อแรกของอิสยาห์ บทที่ ๑๑, ที่จะมาจากลำต้นของเจสซี ?

ดูเถิด, พระเจ้าตรัสดังนี้ : นี่คือผู้รับใช้คนหนึ่งในพระหัตถ์ของพระคริสต์, ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้สืบตระกูลของเจสซีเช่นเดียวกับของเอฟราอิม, หรือของเชื้อสายแห่งโยเซฟ, ผู้ซึ่งมีอำนาจให้ไว้มาก.

อะไรคือรากของเจสซีที่พูดถึงในข้อที่ ๑๐ ของบทที่ ๑๑ ?

ดูเถิด, พระเจ้าตรัสดังนี้, นี่คือผู้สืบตระกูลของเจสซี, เช่นเดียวกับของโยเซฟ, แก่ผู้นี้ที่เป็นของฐานะปุโรหิตโดยสิทธิ์, และกุญแจของอาณาจักร, เพื่อเป็นธงสัญญาณ, และเพื่อการรวมผู้คนของเราในวันเวลาสุดท้าย.

คำถามโดยเอลีอัส ฮิกบี : อะไรคือความหมายของพระบัญชาในอิสยาห์, บทที่ ๕๒, ข้อที่ ๑, ซึ่งกล่าวว่า : จงสวมกำลังของเจ้า, โอ้ ไซอัน—และผู้คนใดที่อิสยาห์อ้างอิงถึง ?

ท่านอ้างอิงถึงคนเหล่านั้นผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเรียกในวันเวลาสุดท้าย, ผู้จะถือพลังอำนาจของฐานะปุโรหิตที่จะนำไซอันมาอีก, และการไถ่อิสราเอล; และการสวมกำลังของนางคือการสวมสิทธิอำนาจของฐานะปุโรหิต, ซึ่งนาง, ไซอัน, มีสิทธิ์โดยเชื้อสาย; คือการกลับมาสู่พลังอำนาจนั้นด้วยซึ่งนางสูญเสียไป.

เราควรเข้าใจอย่างไรในการที่ไซอันปลดตนเองจากปลอกคอของนาง; ข้อที่ ๒ ?

๑๐ เราควรเข้าใจว่า พวกที่เหลืออยู่ซึ่งกระจัดกระจายได้รับคำแนะนำให้กลับไปหาพระเจ้าจากที่ซึ่งพวกเขาตก; ซึ่งหากพวกเขาทำ, สัญญาของพระเจ้าคือว่าพระองค์จะรับสั่งกับพวกเขา, หรือจะทรงให้การเปิดเผยแก่พวกเขา. ดู ข้อที่ ๖, ๗, และ ๘. ปลอกคอของนางคือการสาปแช่งของพระผู้เป็นเจ้าบนนาง, หรือพวกที่เหลือของอิสราเอลในสภาพที่กระจัดกระจายของพวกเขาในบรรดาคนต่างชาติ.