พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 106


ภาค ๑๐๖

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ, วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๘๓๔ (History of the Church, 2:170–171). การเปิดเผยนี้มุ่งจะแนะนำวอร์เรน เอ. คาวเดอรี, พี่ชายของออลิเวอร์ คาวเดอรี.

๑–๓, วอร์เรน เอ. คาวเดอรี ได้รับเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลในท้องที่; ๔–๕, การเสด็จมาครั้งที่สองจะไม่เกิดขึ้นกับลูก ๆ แห่งความสว่างดังขโมย; ๖–๘, พรอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับใช้อย่างซื่อสัตย์ในศาสนจักร.

เป็นความประสงค์ของเราที่ผู้รับใช้ของเรา วอร์เรน เอ. คาวเดอรี จะได้รับการกำหนดและแต่งตั้งเป็นมหาปุโรหิตควบคุมศาสนจักรของเราคนหนึ่ง, ในแผ่นดินแห่งฟรีดอมและภูมิภาคต่าง ๆ โดยรอบ;

และจะสั่งสอนกิตติคุณอันเป็นนิจของเรา, และเปล่งเสียงของเขาและเตือนผู้คน, ไม่เพียงในสถานที่ของเขาเอง, แต่ในเทศมณฑลใกล้เคียง;

และอุทิศเวลาทั้งหมดของเขาแก่การเรียกที่สูงศักดิ์และศักดิ์สิทธิ์นี้, ซึ่งเราให้แก่เขาบัดนี้, โดยแสวงหาอาณาจักรแห่งสวรรค์และความชอบธรรมของอาณาจักรนั้นอย่างขยันหมั่นเพียร, และสิ่งทั้งปวงที่จำเป็นจะเพิ่มเติมมาให้สิ่งเหล่านั้น; เพราะคนงานมีค่าสมกับค่าจ้างของเขา.

และอนึ่ง, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, การเสด็จมาของพระเจ้ามาใกล้แล้ว, และมาถึงโลกอย่างฉับพลันดังขโมยในเวลากลางคืน—

ฉะนั้น, จงคาดเอวเจ้า, เพื่อเจ้าจะเป็นลูกแห่งความสว่าง, และวันนั้นจะไม่มาถึงเจ้าอย่างฉับพลันดังขโมย.

และอนึ่ง, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, เกิดปีติในสวรรค์เมื่อผู้รับใช้ของเรา วอร์เรน คำนับคทาของเรา, และแยกตนเองจากการฉ้อฉลของมนุษย์;

ฉะนั้น, ผู้รับใช้ของเรา วอร์เรน เป็นสุขแล้ว, เพราะเราจะมีเมตตาต่อเขา; และ, ทั้ง ๆ ที่ใจเขามีความถือดี, เราจะยกเขาขึ้นตราบเท่าที่เขาจะนอบน้อมถ่อมตนต่อหน้าเรา.

และเราจะให้พระคุณและความมั่นใจแก่เขาซึ่งด้วยสิ่งนี้เขาจะยืนหยัดอยู่ได้; และหากเขาเป็นพยานที่ซื่อสัตย์และเป็นแสงสว่างให้ศาสนจักรต่อไป เราเตรียมมงกุฎไว้ให้เขาในปราสาทของพระบิดาแห่งเรา. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.