พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 55


ภาค ๕๕

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ ถึงวิลเลียม ดับเบิลยู. เฟลพ์ส, ที่เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ, เดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:184–186). วิลเลียม ดับเบิลยู. เฟลพ์ส, เจ้าของโรงพิมพ์, และครอบครัวเพิ่งมาถึงเคิร์ทแลนด์, และท่านศาสดาพยากรณ์เสาะหาข้อมูลเกี่ยวกับเขาจากพระเจ้า.

๑–๓, ดับเบิลยู. ดับเบิลยู. เฟลพ์ส ได้รับเรียกและได้รับเลือกให้รับบัพติศมา, ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นเอ็ลเดอร์, และให้สั่งสอนพระกิตติคุณ; , เขาต้องเขียนหนังสือสำหรับเด็กในโรงเรียนของศาสนจักรด้วย; ๕–๖, เขาต้องเดินทางไปมิสซูรี, ซึ่งจะเป็นเขตการทำงานของเขา.

ดูเถิด, พระเจ้าตรัสกับเจ้าดังนี้, ผู้รับใช้ของเรา วิลเลียม, แท้จริงแล้ว, แม้พระเจ้าของทั้งแผ่นดินโลก, เจ้าได้รับเรียกและได้รับเลือก; และหลังจากเจ้ารับบัพติศมาโดยน้ำแล้ว, ซึ่งหากเจ้าทำด้วยเห็นแก่รัศมีภาพของเราอย่างเดียว, เจ้าจะมีการปลดบาปของเจ้า และการรับพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์โดยการวางมือ;

และจากนั้น เจ้าจะได้รับแต่งตั้งโดยมือผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, ให้เป็นเอ็ลเดอร์สำหรับศาสนจักรนี้, ให้สั่งสอนการกลับใจและการปลดบาปโดยรูปแบบของบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์.

และบนผู้ใดก็ตามที่เจ้าจะวางมือ, หากพวกเขาสำนึกผิดต่อหน้าเรา, เจ้าจะมีอำนาจให้พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์.

และอนึ่ง, เจ้าจะได้รับแต่งตั้งให้ช่วยผู้รับใช้ของเรา ออลิเวอร์ คาวเดอรี ทำงานด้านการพิมพ์, และในการเลือกและเขียนหนังสือให้โรงเรียนในศาสนจักรนี้, เพื่อเด็กเล็ก ๆ จะได้รับคำแนะนำต่อหน้าเราด้วยดังที่น่าพอใจสำหรับเรา.

และอนึ่ง, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, เพราะเหตุนี้ เจ้าจะออกเดินทางกับผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, และซิดนีย์ ริกดัน, เพื่อเราจะให้เจ้าตั้งรกรากในแผ่นดินแห่งมรดกของเจ้าเพื่อทำงานนี้.

และอนึ่ง, ให้ผู้รับใช้ของเราโจเซฟ โค ออกเดินทางกับคนเหล่านี้ด้วย. ส่วนที่เหลือจะทำให้เป็นที่รู้ต่อไปในภายหน้า, แม้ดังที่เราประสงค์. เอเมน.