พระคัมภีร์
  ปกใน
  Footnotes
  Theme

  หลักคำสอน
  และ
  พันธสัญญา

  ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
  แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

  ประกอบด้วยการเปิดเผยที่ให้ไว้แก่
  โจเซฟ สมิธ, ศาสดาพยากรณ์
  โดยมีการเพิ่มเติมจากผู้สืบทอดตำแหน่งของท่าน
  ในฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักร

  จัดพิมพ์โดย
  ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
  แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

  ซอลท์เลคซิตี้, รัฐยูทาห์, สหรัฐอเมริกา 2010