พระคัมภีร์
ปกใน
ดาวน์โหลด
ทั้งเล่ม (PDF)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

หลักคำสอน
และ
พันธสัญญา

ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ประกอบด้วยการเปิดเผยที่ให้ไว้แก่
โจเซฟ สมิธ, ศาสดาพยากรณ์
โดยมีการเพิ่มเติมจากผู้สืบทอดตำแหน่งของท่าน
ในฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักร

จัดพิมพ์โดย
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ซอลท์เลคซิตี้, รัฐยูทาห์, สหรัฐอเมริกา 2010