พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 95


ภาค ๙๕

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ, วันที่ ๑ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๓๓ (History of the Church, 1:350–352). การเปิดเผยครั้งนี้เป็นความต่อเนื่องของคำแนะนำจากสวรรค์ในการสร้างบ้านเพื่อการนมัสการและการเรียนการสอน, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระนิเวศน์ของพระเจ้า (ดู ภาค ๘๘:๑๑๙–๑๓๖ และภาค ๙๔).

๑–๖, วิสุทธิชนถูกตีสอนเนื่องจากล้มเหลวที่จะสร้างพระนิเวศน์ของพระเจ้า; ๗–๑๐, พระเจ้าทรงปรารถนาจะใช้พระนิเวศน์ของพระองค์ประสาทพรผู้คนของพระองค์ด้วยอำนาจจากเบื้องบน; ๑๑–๑๗, พระนิเวศน์พึงได้รับการอุทิศเป็นสถานที่แห่งการนมัสการและเพื่อเป็นโรงเรียนแห่งอัครสาวก.

ตามจริงแล้ว, พระเจ้าตรัสดังนี้กับเจ้าผู้ที่เรารัก, และผู้ที่เรารักเราตีสอนด้วยเพื่อบาปของพวกเขาจะได้รับการให้อภัย, เพราะด้วยการตีสอน เราเตรียมทางเพื่อการปลดปล่อยของพวกเขาในสิ่งทั้งปวงออกจากการล่อลวง, และเรารักเจ้าตลอดมา—

ดังนั้น, เจ้าจำต้องถูกตีสอนและยืนรับการติเตียนต่อหน้าเรา;

เพราะเจ้าทำบาปต่อเราซึ่งเป็นบาปที่ร้ายแรงมาก, ในการนั้น เจ้ามิได้พิจารณาบัญญัติข้อสำคัญยิ่งในสิ่งทั้งปวง, ที่เราให้แก่เจ้าเกี่ยวกับการสร้างนิเวศน์ของเรา;

เพราะการเตรียมซึ่งการนั้นเรามีแผนในการเตรียมอัครสาวกของเราให้ลิดกิ่งสวนองุ่นของเราเป็นครั้งสุดท้าย, เพื่อเราจะทำให้เกิดการกระทำอันประหลาดของเรา, เพื่อเราจะเทพระวิญญาณของเราลงมาให้เนื้อหนังทั้งปวง—

แต่ดูเถิด, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ว่ามีหลายคนที่ได้รับแต่งตั้งในบรรดาพวกเจ้า, ผู้ที่เราเรียกมาแต่น้อยคนในพวกเขาได้รับเลือก.

คนเหล่านั้นที่มิได้รับเลือกทำบาปซึ่งเป็นบาปที่ร้ายแรงมาก, ในการนั้นพวกเขากำลังเดินในความมืดเวลาเที่ยงวัน.

และเพราะเหตุนี้เราจึงให้บัญญัติข้อหนึ่งแก่เจ้าว่าเจ้าควรเรียกให้มีการชุมนุมศักดิ์สิทธิ์ของเจ้า, เพื่อการอดอาหารของเจ้าและความโศกเศร้าของเจ้าจะได้ขึ้นมาถึงพระกรรณของพระเจ้าแห่งซาบาโอธ, ซึ่งโดยการแปลความหมายคือ, ผู้สร้างวันแรก, ปฐมและอวสาน.

แท้จริงแล้ว, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, เราให้บัญญัติข้อหนึ่งแก่เจ้าว่าเจ้าควรสร้างบ้านหลังหนึ่ง, ซึ่งในบ้านหลังนั้น เรามีแผนจะประสาทพรคนเหล่านั้นที่เราเลือกไว้ด้วยอำนาจจากเบื้องบน;

เพราะนี่คือสัญญาของพระบิดาแก่เจ้า; ฉะนั้นเราบัญชาเจ้าให้อยู่ต่อไป, แม้ดังอัครสาวกของเราที่เยรูซาเล็ม.

๑๐ กระนั้นก็ตาม, ผู้รับใช้ของเราทำบาปซึ่งเป็นบาปที่ร้ายแรงมาก; และการขัดแย้งเกิดขึ้นในโรงเรียนศาสดาพยากรณ์; ซึ่งน่าเศร้าสลดมากต่อเรา, พระเจ้าของเจ้าตรัส; ฉะนั้นเราจึงส่งพวกเขาออกไปเพื่อถูกตีสอน.

๑๑ ตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้า, เป็นความประสงค์ของเราที่เจ้าจะสร้างบ้านหลังหนึ่ง. หากเจ้ารักษาบัญญัติของเราเจ้าจะมีพลังสร้างมัน.

๑๒ หากเจ้าหารักษาบัญญัติของเราไม่, ความรักของพระบิดาจะไม่อยู่กับเจ้าต่อไป, ฉะนั้นเจ้าจะเดินในความมืด.

๑๓ บัดนี้ นี่คือปรีชาญาณ, และพระดำริของพระเจ้า—ให้สร้างบ้าน, มิใช่ตามวิธีของโลก, เพราะเราหาได้ให้แก่เจ้าเพื่อเจ้าจะดำเนินชีวิตตามวิธีของโลกไม่;

๑๔ ฉะนั้น, ให้สร้างตามวิธีซึ่งเราจะแสดงแก่เจ้าสามคน, ผู้ที่เจ้าพึงกำหนดและแต่งตั้งสู่อำนาจนี้.

๑๕ และขนาดของบ้านจะเป็นห้าสิบห้าฟุตในความกว้าง, และให้เป็นหกสิบห้าฟุตในความยาว, ในลานด้านในของบ้าน.

๑๖ และให้อุทิศส่วนล่างของลานด้านในแก่เราเพื่อการถวายศีลระลึกของเจ้า, และเพื่อการสั่งสอนของเจ้า, และการอดอาหารของเจ้า, และการสวดอ้อนวอนของเจ้า, และการถวายความปรารถนาอันบริสุทธิ์ที่สุดของเจ้าแก่เรา, พระเจ้าของเจ้าตรัส.

๑๗ และให้อุทิศส่วนบนของลานด้านในแก่เราเพื่อเป็นโรงเรียนแห่งอัครสาวกของเรา, พระบุตรอาห์มันตรัส; หรือ, อีกนัยหนึ่ง, อัลฟัส; หรือ, อีกนัยหนึ่ง, โอเมกัส; แม้พระเยซูคริสต์ พระเจ้าของเจ้า. เอเมน.