พระคัมภีร์
  หลักคำสอนและพันธสัญญา 120
  Footnotes
  Theme

  ภาค ๑๒๐

  การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่ฟาร์เวสท์, รัฐมิสซูรี, วันที่ ๘ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๓๘, ทรงทำให้เป็นที่รู้ถึงการจัดการกับทรัพย์สินที่จ่ายเป็นส่วนสิบดังที่เอ่ยถึงในการเปิดเผยก่อนหน้านี้, ภาค ๑๑๙ (History of the Church, 3:44).

  ตามจริงแล้ว, พระเจ้าตรัสดังนี้, บัดนี้ถึงเวลาแล้ว, ที่พึงจัดการกับสิ่งนี้โดยสภา, ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายประธานสูงสุดแห่งศาสนจักรของเรา, และด้วยอธิการและสภาของเขา, และโดยสภาสูงของเรา; และโดยเสียงของเราเองถึงพวกเขา, พระเจ้าตรัส. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.