พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 23


ภาค ๒๓

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่แมนเชสเตอร์, รัฐนิวยอร์ก, เดือนเมษายน ค.ศ. ๑๘๓๐, ถึงออลิเวอร์ คาวเดอรี; ไฮรัม สมิธ; แซมิวเอล เอช. สมิธ; โจเซฟ สมิธ, ซีเนียร์; และโจเซฟ ไนท์, ซีเนียร์ (History of the Church, 1:80). เนื่องจากบุคคลทั้งห้าที่กล่าวนามมา มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะรู้หน้าที่ของพวกเขาแต่ละคน, ท่านศาสดาพยากรณ์จึงทูลถามพระเจ้าและได้รับการเปิดเผยนี้.

๑–๗, สานุศิษย์ในยุคต้น ๆ เหล่านี้ได้รับเรียกให้สั่งสอน, ตักเตือน, และเสริมสร้างความมั่นคงแก่ศาสนจักร.

ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้าสักเล็กน้อย, ออลิเวอร์. ดูเถิด, เจ้าได้รับพร, และไม่อยู่ภายใต้การกล่าวโทษ. แต่จงระวังความหยิ่งจองหอง, เกลือกเจ้าจะเข้าไปสู่การล่อลวง.

จงทำให้การเรียกของเจ้าเป็นที่รู้แก่ศาสนจักร, และต่อโลกด้วย, และใจเจ้าจะเปิดเพื่อสั่งสอนความจริงนับแต่นี้ไปและตลอดกาล. เอเมน.

ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้าสักเล็กน้อย, ไฮรัม; เพราะเจ้าไม่อยู่ภายใต้การกล่าวโทษเช่นกัน, และใจเจ้าเปิด, และเราปลดปล่อยลิ้นเจ้า; และการเรียกของเจ้าคือให้ตักเตือน, และให้เสริมสร้างความมั่นคงแก่ศาสนจักรเสมอ. ดังนั้น หน้าที่ของเจ้าคืออยู่กับศาสนจักรตลอดกาล, และนี่เพราะครอบครัวของเจ้า. เอเมน.

ดูเถิด, เรากล่าวถ้อยคำแก่เจ้าสักเล็กน้อย, แซมิวเอล; เพราะเจ้าไม่อยู่ภายใต้การกล่าวโทษเช่นกัน, และการเรียกของเจ้าคือให้ตักเตือน, และให้เสริมสร้างความมั่นคงแก่ศาสนจักร; และเจ้ายังไม่ได้รับเรียกให้สั่งสอนต่อโลก. เอเมน.

ดูเถิด, เรากล่าวถ้อยคำแก่เจ้าสักเล็กน้อย, โจเซฟ; เพราะเจ้าไม่อยู่ภายใต้การกล่าวโทษเช่นกัน, และการเรียกของเจ้าคือให้ตักเตือนเช่นกัน, และให้เสริมสร้างความมั่นคงแก่ศาสนจักร; และนี่เป็นหน้าที่ของเจ้านับแต่นี้ไปและตลอดกาล. เอเมน.

ดูเถิด, เราแสดงให้ประจักษ์แก่เจ้า, โจเซฟ ไนท์, โดยถ้อยคำเหล่านี้, ว่าเจ้าต้องแบกกางเขนของเจ้า, ซึ่งในการนี้เจ้าต้องสวดอ้อนวอนโดยออกเสียงต่อโลกเช่นเดียวกับในที่ลับตา, และในครอบครัวของเจ้า, และในบรรดาเพื่อนของเจ้า, และในทุกสถานที่.

และ, ดูเถิด, เป็นหน้าที่ของเจ้าที่จะรวมกับศาสนจักรที่แท้จริง, และให้ภาษาของเจ้าเป็นคำตักเตือนเสมอไป, เพื่อเจ้าจะรับรางวัลของคนทำงาน. เอเมน.