พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 86


ภาค ๘๖

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ, วันที่ ๖ ธันวาคม ค.ศ. ๑๘๓๒ (History of the Church, 1:300). การเปิดเผยครั้งนี้ได้รับขณะท่านศาสดาพยากรณ์ทบทวนและแก้ไขต้นฉบับงานแปลพระคัมภีร์ไบเบิล.

๑–๗, พระเจ้าประทานความหมายของคำอุปมาเรื่องข้าวสาลีกับข้าวละมาน; ๘–๑๑, พระองค์ทรงอธิบายถึงพรฐานะปุโรหิตสำหรับคนเหล่านั้นที่เป็นทายาทตามกฎในทางเนื้อหนัง.

ตามจริงแล้ว, พระเจ้าตรัสดังนี้แก่เจ้าผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, เกี่ยวกับคำอุปมาเรื่องข้าวสาลีกับเรื่องข้าวละมาน :

ดูเถิด, ตามจริงแล้วเรากล่าว, ทุ่งคือโลก, และอัครสาวกคือผู้หว่านเมล็ดพันธุ์;

และหลังจากพวกเขาหลับไป ผู้ข่มเหงอันทรงพลังของศาสนจักร, ผู้ละทิ้งความเชื่อ, โสเภณี, แม้บาบิโลน, ที่ทำให้ประชาชาติทั้งปวงดื่มจากถ้วยของนาง, ซึ่งในใจของพวกเขาศัตรู, แม้ซาตาน, นั่งปกครอง—ดูเถิดเขาหว่านข้าวละมาน; ดังนั้น, ข้าวละมานจึงเบียดเบียนข้าวสาลีและขับไล่ศาสนจักรเข้าไปในแดนทุรกันดาร.

แต่ดูเถิด, ในวันเวลาสุดท้าย, แม้บัดนี้ขณะที่พระเจ้าทรงเริ่มนำพระคำออกมา, และต้นข้าวกำลังผลิใบและยังอ่อนอยู่—

ดูเถิด, ตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้า, เหล่าเทพร้องทูลพระเจ้าทั้งวันคืน, ผู้ที่เตรียมพร้อมและกำลังรอให้เราส่งออกไปเก็บเกี่ยวในทุ่ง;

แต่พระเจ้าตรัสแก่พวกเขา, อย่าถอนข้าวละมานทิ้ง ขณะที่ใบข้าวยังอ่อน (เพราะตามจริงแล้ว ศรัทธาของเจ้าอ่อนแรง), เกลือกเจ้าทำลายข้าวสาลีด้วย.

ฉะนั้น, จงให้ข้าวสาลีและข้าวละมานเติบโตอยู่ด้วยกันจนกว่าพืชผลที่จะเก็บเกี่ยวสุกงอมเต็มที่; จากนั้นก่อนอื่นเจ้าจงเก็บข้าวสาลีออกจากบรรดาข้าวละมาน, และหลังจากการเก็บข้าวสาลีแล้ว, ดูเถิดและดูสิ, ข้าวละมานจะถูกมัดไว้เป็นฟ่อน ๆ, และทุ่งคงเหลือไว้เพื่อจะถูกเผา.

ฉะนั้น, พระเจ้าจึงตรัสดังนี้แก่เจ้า, กับผู้ที่ฐานะปุโรหิตดำรงอยู่ โดยผ่านเชื้อสายบรรพบุรุษของเจ้า—

เพราะเจ้าเป็นทายาทตามกฎ, ในทางเนื้อหนัง, และโดยทางพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงซ่อนเจ้าจากโลกไว้กับพระคริสต์—

๑๐ ฉะนั้น ชีวิตเจ้าและฐานะปุโรหิตยังคงอยู่, และจำเป็นต้องยังคงอยู่โดยผ่านเจ้าและเชื้อสายของเจ้า จนกว่าจะถึงการฟื้นฟูของสิ่งทั้งปวงที่พูดไว้จากปากของศาสดาพยากรณ์ผู้บริสุทธิ์ทุกคนนับแต่โลกเริ่มต้น.

๑๑ ฉะนั้น, เจ้าเป็นสุขแล้วหากเจ้าอยู่ในคุณความดีของเราต่อไป, เป็นความสว่างแก่คนต่างชาติ, และโดยผ่านฐานะปุโรหิตนี้, เป็นผู้ช่วยให้รอดแก่ผู้คนของเรา อิสราเอล. พระเจ้าตรัสเรื่องนี้ไว้. เอเมน.