พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 54


ภาค ๕๔

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ ถึง นูเวล ไนท์, ที่เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ, เดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:180–181). สมาชิกของศาสนจักรในสาขาที่ธอมพ์สัน, รัฐโอไฮโอ, แตกแยกกันด้วยปัญหาเกี่ยวกับการอุทิศถวายทรัพย์สิน. ความเห็นแก่ตัวและความละโมบเป็นที่ประจักษ์, และลีมัน คอพลีย์ ฝ่าฝืนพันธสัญญาที่จะอุทิศถวายฟาร์มอันใหญ่โตของเขาไว้เป็นสถานที่แห่งมรดกสำหรับวิสุทธิชนที่มาจากโคลสวิลล์, รัฐนิวยอร์ก. เอซรา เธเยอร์ มีส่วนร่วมในข้อถกเถียงนี้ด้วย. ผลที่ตามมาคือ, นูเวล ไนท์ (ประธานสาขาที่ธอมพ์สัน) และเอ็ลเดอร์คนอื่น ๆ มาถามท่านศาสดาพยากรณ์ว่าจะดำเนินการอย่างไร. ท่านศาสดาพยากรณ์ทูลถามพระเจ้าและได้รับการเปิดเผยนี้. (ดู ภาค ๕๖, ซึ่งเป็นภาคที่ต่อเนื่องของเรื่องนี้.)

๑–๖, วิสุทธิชนต้องรักษาพันธสัญญาแห่งพระกิตติคุณเพื่อจะได้รับพระเมตตา; ๗–๑๐, พวกเขาต้องอดทนต่อความยากลำบาก.

ดูเถิด, พระเจ้าตรัสดังนี้, แม้อัลฟาและโอเมกา, ปฐมและอวสาน, แม้พระองค์ผู้ถูกตรึงกางเขนเพื่อบาปของโลก—

ดูเถิด, ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, ผู้รับใช้ของเรานูเวล ไนท์, เจ้าพึงตั้งมั่นในหน้าที่ซึ่งในนั้นเรากำหนดเจ้าไว้.

และหากพี่น้องเจ้าปรารถนาจะหนีพ้นศัตรูของพวกเขา, ก็ให้พวกเขากลับใจจากบาปทั้งหมดของพวกเขา, และกลับนอบน้อมอย่างแท้จริงต่อหน้าเราและสำนึกผิด.

และเนื่องจากพันธสัญญาซึ่งพวกเขาทำกับเราถูกฝ่าฝืน, แม้เป็นดังนั้นมันกลับเป็นโมฆะและไม่มีผลเลย.

และวิบัติแก่เขาที่ก่อความผิดนี้, เพราะจะดีกว่าสำหรับเขาที่เขาจะถูกถ่วงเสียในห้วงลึกแห่งทะเล.

แต่คนเหล่านั้นที่รักษาพันธสัญญาและยึดถือบัญญัติย่อมเป็นสุข, เพราะพวกเขาจะได้ความเมตตา.

ดังนั้น, บัดนี้จงไปและหลบหนีจากแผ่นดิน, เกลือกศัตรูเจ้าจะโจมตีเจ้า; และออกเดินทาง, และกำหนดผู้ที่เจ้าประสงค์ให้เป็นผู้นำของเจ้า, และให้จ่ายเงินตราแทนเจ้า.

และดังนั้นเจ้าพึงออกเดินทางไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทางตะวันตก, ไปยังแผ่นดินแห่งมิสซูรี, ไปยังชายแดนของชาวเลมัน.

และหลังจากเจ้าเสร็จสิ้นการเดินทาง, ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, เจ้าจงหาเลี้ยงชีพเหมือนกับคนอื่น ๆ, จนกว่าเราจะเตรียมสถานที่ไว้ให้เจ้า.

๑๐ และอนึ่ง, จงอดทนต่อความยากลำบากจนกว่าเราจะมา; และ, ดูเถิด, เรามาโดยพลัน, และรางวัลของเราอยู่กับเรา, และคนเหล่านั้นที่แสวงหาเราแต่แรกจะพบความพักผ่อนแก่จิตวิญญาณพวกเขา. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.