พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 73


ภาค ๗๓

การเปิดเผยที่ประทานแก่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ และซิดนีย์ ริกดัน, ที่ไฮรัม, รัฐโอไฮโอ, วันที่ ๑๐ มกราคม ค.ศ. ๑๘๓๒ (History of the Church, 1:241–242). ตั้งแต่ระยะต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา, ท่านศาสดาพยากรณ์และซิดนีย์ใช้เวลาอยู่กับการสั่งสอน, และโดยวิธีการนี้นับว่าประสบความสำเร็จมากในการลดความรู้สึกไม่พอใจที่เกิดขึ้นต่อศาสนจักร (ดู หัวบทภาค ๗๑).

๑–๒, เอ็ลเดอร์ต้องสั่งสอนต่อไป; ๓–๖, โจเซฟ สมิธ กับซิดนีย์ ริกดัน ต้องแปลพระคัมภีร์ไบเบิลต่อไปจนกว่าจะเสร็จ.

เพราะตามจริงแล้ว, พระเจ้าตรัสดังนี้, เราเห็นสมควรว่าพวกเขาควรสั่งสอนกิตติคุณต่อไป, และในการแนะนำหน่วยต่าง ๆ ของศาสนจักรในภูมิภาคโดยรอบ, จนกว่าจะถึงการประชุมใหญ่;

และจากนั้น, ดูเถิด, จะทำให้มันเป็นที่รู้แก่พวกเขา, โดยเสียงของที่ประชุม, พันธกิจหลายอย่างของพวกเขา.

บัดนี้, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, และซิดนีย์ ริกดัน, ผู้รับใช้ของเรา, พระเจ้าตรัส, มันจำเป็นต้องแปลอีก;

และ, ตราบเท่าที่ปฏิบัติได้, ต้องสั่งสอนในภูมิภาคต่าง ๆ โดยรอบจนกว่าจะถึงการประชุมใหญ่; และหลังจากนั้นจำเป็นต้องดำเนินงานแปลต่อไปจนกว่าจะเสร็จ.

และให้สิ่งนี้เป็นแบบฉบับแก่เอ็ลเดอร์จนรับความรู้เพิ่มเติม, แม้ดังที่เขียนไว้.

บัดนี้ เราไม่ให้แก่เจ้าอีกในเวลานี้. จงคาดเอวเจ้าไว้และจงมีสติ. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.