พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 126


ภาค ๑๒๖

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ในบ้านของบริคัม ยังก์, ที่นอวู, รัฐอิลลินอยส์, วันที่ ๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๔๑ (History of the Church, 4:382). ในเวลานี้ บริคัม ยังก์ เป็นประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง.

๑–๓, บริคัม ยังก์ ได้รับคำชมเนื่องจากงานของท่านและได้รับการปลดเปลื้องจากการเดินทางนอกเขตในอนาคต.

พี่ที่เคารพและรักยิ่ง, บริคัม ยังก์, ตามจริงแล้ว พระเจ้าตรัสดังนี้กับพี่ : ผู้รับใช้ของเรา บริคัม, มิได้เรียกร้องจากมือเจ้าอีกให้จากครอบครัวของเจ้าดังในเวลาที่ผ่านมา, เพราะเครื่องถวายของเจ้าเป็นที่ยอมรับต่อเรา.

เราเห็นการทำงานและความเหนื่อยยากของเจ้าในการเดินทางเพื่อนามของเรา.

ฉะนั้น เราบัญชาเจ้าให้ส่งคำของเราออกไปทั่ว, และเอาใจใส่ครอบครัวของเจ้าเป็นพิเศษจากเวลานี้, เป็นต้นไปและตลอดกาล. เอเมน.