พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 129


ภาค ๑๒๙

คำแนะนำที่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ให้ไว้, ที่นอวู, รัฐอิลลินอยส์, วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๘๔๓, โดยทำให้ทราบถึงกุญแจสำคัญสามประการซึ่งแยกแยะลักษณะที่ถูกต้องของเหล่าเทพและวิญญาณผู้ปฏิบัติ (History of the Church, 5:267).

๑–๓, ในสวรรค์มีทั้งร่างที่ได้รับการฟื้นคืนชีวิตและร่างที่เป็นวิญญาณ; ๔–๙, กุญแจมีให้ไว้ซึ่งโดยกุญแจเหล่านั้นจะระบุได้ว่าบรรดาผู้ส่งสารจากอีกด้านหนึ่งของม่านคือใคร.

มีสัตภาวะสองประเภทในสวรรค์, คือ : บรรดาเทพ, ผู้เป็นรูปกายที่ฟื้นคืนชีวิตแล้ว, โดยมีร่างกายเป็นเนื้อหนังและกระดูก—

ตัวอย่างเช่น, พระเยซูตรัส : จงจับต้องเราและดู, เพราะวิญญาณไม่มีเนื้อหนังและกระดูก, ดังที่เจ้าเห็นเรามี.

ประเภทที่สอง : วิญญาณของคนเที่ยงธรรมที่ทรงทำให้ดีพร้อม, คนเหล่านั้นที่ยังไม่ฟื้นคืนชีวิต, แต่สืบทอดรัศมีภาพเดียวกัน.

เมื่อผู้ส่งสารมากล่าวว่าเขามีข่าวสารจากพระผู้เป็นเจ้า, จงยื่นมือของท่านให้เขาและขอให้เขาจับมือกับท่าน.

หากเขาเป็นเทพ เขาจะทำเช่นนั้น, และท่านจะสัมผัสมือของเขา.

หากเขาเป็นวิญญาณของคนเที่ยงธรรมที่ทรงทำให้ดีพร้อม เขาจะมาในรัศมีภาพของเขา; เพราะนั่นเป็นทางเดียวที่เขาจะปรากฏได้—

จงขอให้เขาจับมือกับท่าน, แต่เขาจะไม่เคลื่อนไหว, เพราะเป็นการตรงกันข้ามกับระเบียบของสวรรค์ที่คนเที่ยงธรรมจะหลอกลวง; แต่เขาจะยังคงบอกข่าวสารของเขา.

หากเป็นมารซึ่งมาดังเทพแห่งความสว่าง, เมื่อท่านขอเขาจับมือ เขาจะยื่นมือเขาให้ท่าน, และท่านจะไม่สัมผัสอะไรเลย; ฉะนั้นท่านจะแจ้งใจว่าเป็นเขา.

นี่คือกุญแจสำคัญสามประการซึ่งโดยกุญแจเหล่านั้นท่านจะรู้ได้ว่าการปฏิบัติใดมาจากพระผู้เป็นเจ้า.