พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 30


ภาค ๓๐

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ ถึงเดวิด วิตเมอร์, ปีเตอร์ วิตเมอร์, จูเนียร์, และจอห์น วิตเมอร์, ที่เฟเยทท์, รัฐนิวยอร์ก, เดือนกันยายน ค.ศ. ๑๘๓๐, หลังจากการประชุมใหญ่สามวันที่เฟเยทท์, แต่เป็นเวลาก่อนที่เอ็ลเดอร์ของศาสนจักรแยกย้ายกันไป (History of the Church, 1:115–116). ในตอนแรก เนื้อหานี้ตีพิมพ์เป็นการเปิดเผยสามเรื่อง; ท่านศาสดาพยากรณ์รวบรวมเข้ามาไว้ในภาคเดียวสำหรับหลักคำสอนและพันธสัญญาฉบับที่พิมพ์ในปี ๑๘๓๕.

๑–๔, เดวิด วิตเมอร์ ถูกตีสอนเพราะไม่สามารถรับใช้อย่างขยันหมั่นเพียร; ๕–๘, ปีเตอร์ วิตเมอร์, จูเนียร์, จะต้องไปพร้อมกับออลิเวอร์ คาวเดอรีเพื่อรับใช้ในงานเผยแผ่ต่อชาวเลมัน; ๙–๑๑, จอห์น วิตเมอร์ ได้รับเรียกให้สั่งสอนพระกิตติคุณ.

ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, เดวิด, ว่าเจ้าเกรงกลัวมนุษย์และมิได้วางใจในเราเพื่อพลังดังที่เจ้าควรทำ.

แต่ความคิดเจ้าอยู่กับเรื่องของแผ่นดินโลกมากกว่าอยู่กับเรื่องของเรา, พระผู้รังสรรค์ของเจ้า, และการปฏิบัติศาสนกิจที่เจ้าได้รับเรียกมา; และเจ้าไม่ใส่ใจพระวิญญาณของเรา, และคนที่เรากำหนดไว้เหนือเจ้า, แต่ถูกชักจูงไปโดยผู้ที่เรามิได้บัญชา.

ดังนั้น, เจ้าถูกทิ้งให้สอบถามจากมือเราเพื่อตัวเจ้า, และไตร่ตรองถึงเรื่องซึ่งเจ้าได้รับ.

และที่พำนักเจ้าจะอยู่ที่บ้านของบิดาเจ้า, จนกว่าเราให้คำบัญชาต่อไปแก่เจ้า. และเจ้าจงเอาใจใส่การปฏิบัติศาสนกิจในศาสนจักร, และต่อโลก, และในภูมิภาคต่าง ๆ โดยรอบ. เอเมน.

ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, ปีเตอร์, ว่าเจ้าจงเดินทางกับพี่น้องเจ้า ออลิเวอร์; เพราะถึงเวลาแล้วที่เราเห็นสมควรว่าเจ้าจะอ้าปากของเจ้าเพื่อประกาศกิตติคุณของเรา; ฉะนั้น, อย่ากลัวเลย, แต่จงใส่ใจถ้อยคำและคำแนะนำของพี่น้องเจ้า, ซึ่งเขาจะให้เจ้า.

และเจ้าจงเป็นทุกข์ในความทุกข์ทั้งหมดของเขา, โดยยกใจของเจ้าขึ้นไปหาเราเสมอในคำสวดอ้อนวอนและศรัทธา, เพื่อการปลดปล่อยของเขาและของเจ้า; เพราะเราให้พลังแก่เขาที่จะเสริมสร้างศาสนจักรของเราขึ้นในบรรดาชาวเลมัน.

และไม่มีใครที่เรากำหนดเป็นที่ปรึกษาของเขาเหนือเขาในศาสนจักร, เกี่ยวกับเรื่องของศาสนจักร, เว้นแต่โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, พี่น้องเขา.

ดังนั้น, จงใส่ใจเรื่องเหล่านี้และขยันหมั่นเพียรในการรักษาบัญญัติของเรา, และเจ้าจะได้รับพรสู่ชีวิตนิรันดร์. เอเมน.

ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, ผู้รับใช้ของเรา จอห์น, ว่าเจ้าจงเริ่มนับแต่เวลานี้ไปที่จะประกาศกิตติคุณของเรา, ราวกับด้วยเสียงแตร.

๑๐ และการทำงานของเจ้าพึงอยู่ที่บ้านพี่น้องเจ้า ฟิลิป เบอร์โรส์, และในภูมิภาคต่าง ๆ โดยรอบนั้น, แท้จริงแล้ว, ที่ใดก็ตามที่มีคนฟังเจ้า, จนกว่าเราจะบัญชาเจ้าให้ไปจากที่นี่.

๑๑ และการทำงานทั้งหมดของเจ้าจะพึงอยู่ในไซอัน, ด้วยสุดจิตวิญญาณเจ้า, จากนี้เป็นต้นไป; แท้จริงแล้ว, เจ้าจงอ้าปากของเจ้าในอุดมการณ์ของเราเสมอ, โดยไม่กลัวสิ่งที่มนุษย์จะทำได้, เพราะเราอยู่กับเจ้า. เอเมน.