พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 30
ดาวน์โหลด
ทั้งเล่ม (PDF)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

ภาค ๓๐

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ ถึงเดวิด วิตเมอร์, ปีเตอร์ วิตเมอร์, จูเนียร์, และจอห์น วิตเมอร์, ที่เฟเยทท์, รัฐนิวยอร์ก, เดือนกันยายน ค.ศ. ๑๘๓๐, หลังจากการประชุมใหญ่สามวันที่เฟเยทท์, แต่เป็นเวลาก่อนที่เอ็ลเดอร์ของศาสนจักรแยกย้ายกันไป (History of the Church, 1:115–116). ในตอนแรก เนื้อหานี้ตีพิมพ์เป็นการเปิดเผยสามเรื่อง; ท่านศาสดาพยากรณ์รวบรวมเข้ามาไว้ในภาคเดียวสำหรับหลักคำสอนและพันธสัญญาฉบับที่พิมพ์ในปี ๑๘๓๕.

๑–๔, เดวิด วิตเมอร์ ถูกตีสอนเพราะไม่สามารถรับใช้อย่างขยันหมั่นเพียร; ๕–๘, ปีเตอร์ วิตเมอร์, จูเนียร์, จะต้องไปพร้อมกับออลิเวอร์ คาวเดอรีเพื่อรับใช้ในงานเผยแผ่ต่อชาวเลมัน; ๙–๑๑, จอห์น วิตเมอร์ ได้รับเรียกให้สั่งสอนพระกิตติคุณ.

ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, เดวิด, ว่าเจ้าเกรงกลัวมนุษย์และมิได้วางใจในเราเพื่อพลังดังที่เจ้าควรทำ.

แต่ความคิดเจ้าอยู่กับเรื่องของแผ่นดินโลกมากกว่าอยู่กับเรื่องของเรา, พระผู้รังสรรค์ของเจ้า, และการปฏิบัติศาสนกิจที่เจ้าได้รับเรียกมา; และเจ้าไม่ใส่ใจพระวิญญาณของเรา, และคนที่เรากำหนดไว้เหนือเจ้า, แต่ถูกชักจูงไปโดยผู้ที่เรามิได้บัญชา.

ดังนั้น, เจ้าถูกทิ้งให้สอบถามจากมือเราเพื่อตัวเจ้า, และไตร่ตรองถึงเรื่องซึ่งเจ้าได้รับ.

และที่พำนักเจ้าจะอยู่ที่บ้านของบิดาเจ้า, จนกว่าเราให้คำบัญชาต่อไปแก่เจ้า. และเจ้าจงเอาใจใส่การปฏิบัติศาสนกิจในศาสนจักร, และต่อโลก, และในภูมิภาคต่าง ๆ โดยรอบ. เอเมน.

ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, ปีเตอร์, ว่าเจ้าจงเดินทางกับพี่น้องเจ้า ออลิเวอร์; เพราะถึงเวลาแล้วที่เราเห็นสมควรว่าเจ้าจะอ้าปากของเจ้าเพื่อประกาศกิตติคุณของเรา; ฉะนั้น, อย่ากลัวเลย, แต่จงใส่ใจถ้อยคำและคำแนะนำของพี่น้องเจ้า, ซึ่งเขาจะให้เจ้า.

และเจ้าจงเป็นทุกข์ในความทุกข์ทั้งหมดของเขา, โดยยกใจของเจ้าขึ้นไปหาเราเสมอในคำสวดอ้อนวอนและศรัทธา, เพื่อการปลดปล่อยของเขาและของเจ้า; เพราะเราให้พลังแก่เขาที่จะเสริมสร้างศาสนจักรของเราขึ้นในบรรดาชาวเลมัน.

และไม่มีใครที่เรากำหนดเป็นที่ปรึกษาของเขาเหนือเขาในศาสนจักร, เกี่ยวกับเรื่องของศาสนจักร, เว้นแต่โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, พี่น้องเขา.

ดังนั้น, จงใส่ใจเรื่องเหล่านี้และขยันหมั่นเพียรในการรักษาบัญญัติของเรา, และเจ้าจะได้รับพรสู่ชีวิตนิรันดร์. เอเมน.

ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, ผู้รับใช้ของเรา จอห์น, ว่าเจ้าจงเริ่มนับแต่เวลานี้ไปที่จะประกาศกิตติคุณของเรา, ราวกับด้วยเสียงแตร.

๑๐ และการทำงานของเจ้าพึงอยู่ที่บ้านพี่น้องเจ้า ฟิลิป เบอร์โรส์, และในภูมิภาคต่าง ๆ โดยรอบนั้น, แท้จริงแล้ว, ที่ใดก็ตามที่มีคนฟังเจ้า, จนกว่าเราจะบัญชาเจ้าให้ไปจากที่นี่.

๑๑ และการทำงานทั้งหมดของเจ้าจะพึงอยู่ในไซอัน, ด้วยสุดจิตวิญญาณเจ้า, จากนี้เป็นต้นไป; แท้จริงแล้ว, เจ้าจงอ้าปากของเจ้าในอุดมการณ์ของเราเสมอ, โดยไม่กลัวสิ่งที่มนุษย์จะทำได้, เพราะเราอยู่กับเจ้า. เอเมน.