พระคัมภีร์
ปกใน


ไข่มุกอันล้ำค่า

งานที่เลือกสรรจากการเปิดเผย,
การแปล, และคำบรรยายของ
โจเซฟ สมิธ
ศาสดาพยากรณ์, ผู้หยั่งรู้, และผู้เปิดเผยคนแรกของ
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย

จัดพิมพ์โดย
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ซอลท์เลคซิตี้, รัฐยูทาห์, สหรัฐอเมริกา 2010