ปกใน
  ดาวน์โหลด
  ทั้งเล่ม (PDF)
  เชิงอรรถ
  พื้นหลัง

  ไข่มุกอันล้ำค่า

  งานที่เลือกสรรจากการเปิดเผย,
  การแปล, และคำบรรยายของ
  โจเซฟ สมิธ
  ศาสดาพยากรณ์, ผู้หยั่งรู้, และผู้เปิดเผยคนแรกของ
  ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง
  วิสุทธิชนยุคสุดท้าย

  จัดพิมพ์โดย
  ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
  แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

  ซอลท์เลคซิตี้, รัฐยูทาห์, สหรัฐอเมริกา 2010