พระคัมภีร์
คำนำ


คำนำ

ไข่มุกอันล้ำค่าเป็นการเลือกสรรเนื้อหาสาระคุณภาพซึ่งสัมผัสด้านสำคัญ ๆ หลายด้านเกี่ยวกับศรัทธาและหลักคำสอนของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย. ประเด็นสำคัญเหล่านี้ท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเป็นผู้จัดทำและตีพิมพ์ในวารสารของศาสนจักรในยุคสมัยของท่าน.

สาระสำคัญชุดแรกซึ่งมีชื่อว่าไข่มุกอันล้ำค่าจัดทำขึ้นในปี ค.ศ. ๑๘๕๑ โดยเอ็ลเดอร์แฟรงค์ลิน ดี. ริชาร์ดส์, ซึ่งขณะนั้นเป็นสมาชิกสภาอัครสาวกสิบสองและเป็นประธานคณะเผยแผ่บริติช. จุดประสงค์ของสาระสำคัญเหล่านี้คือเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงบทความสำคัญ ๆ ซึ่งเคยตีพิมพ์เผยแพร่จำนวนจำกัดในช่วงเวลาของโจเซฟ สมิธ. เมื่อสมาชิกภาพของศาสนจักรเพิ่มขึ้นทั่วยุโรปและอเมริกา, จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำสาระสำคัญดังกล่าวไว้ใช้ประโยชน์. ไข่มุกอันล้ำค่าใช้กันอย่างกว้างขวางและต่อมาจึงกลายเป็นงานมาตรฐานเล่มหนึ่งของศาสนจักร ดำเนินการโดยฝ่ายประธานสูงสุดและการประชุมใหญ่สามัญในซอล์ทเลค ซิตี้ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ค.ศ. ๑๘๘๐.

การตรวจแก้ต้นฉบับหลายครั้งเกิดขึ้นตามความจำเป็นของศาสนจักร. ในปี ๑๘๗๘ มีการเพิ่มเติมบางส่วนในหนังสือของโมเสสซึ่งมิได้อยู่ในฉบับพิมพ์ครั้งแรก. ในปี ๑๙๐๒ บางส่วนจากไข่มุกอันล้ำค่าซึ่งซ้ำกับสาระสำคัญที่ตีพิมพ์ในหลักคำสอนและพันธสัญญาถูกตัดออกไป. การจัดเข้าบทและข้อ, พร้อมด้วยเชิงอรรถ, ทำในปี ๑๙๐๒. การตีพิมพ์ครั้งแรกจัดหน้าในลักษณะสองคอลัมน์, พร้อมด้วยดัชนี, ทำในปี ๑๙๒๑. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจนกระทั่งเดือนเมษายน ปี ๑๙๗๖, เมื่อมีการเพิ่มการเปิดเผยสองเรื่อง. ในปี ๑๙๗๙ ย้ายสองเรื่องนี้จากไข่มุกอันล้ำค่าและนำไปไว้ในหลักคำสอนและพันธสัญญา, ซึ่งปัจจุบันคือภาค ๑๓๗ และ๑๓๘. ในฉบับพิมพ์ปัจจุบันมีการแก้ไขเพื่อให้ข้อความสอดคล้องกับเอกสารในสมัยแรก.

ต่อไปนี้เป็นคำนำโดยสังเขปสำหรับเนื้อหาในปัจจุบัน :

  • งานที่เลือกสรรจากหนังสือของโมเสส. บางส่วนจากหนังสือปฐมกาลซึ่งโจเซฟ สมิธแปลจากพระคัมภีร์ไบเบิล, ท่านเริ่มแปลในเดือนมิถุนายน ปี ๑๘๓๐ (History of the Church, 1:98–101, 131–139).

  • หนังสือของอับราฮัม. การแปลจากปาปิรุสของอียิปต์ซึ่งมาอยู่ในมือโจเซฟ สมิธ เมื่อปี ๑๘๓๕, ประกอบด้วยงานเขียนของปิตุอับราฮัม. งานแปลตีพิมพ์เป็นตอน ๆ ใน Times and Seasons เริ่มจากวันที่ ๑ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๔๒, ที่นอวู, รัฐอิลลินอยส์. (History of the Church, 4:519–534.)

  • โจเซฟ สมิธ—มัทธิว. บางส่วนจากประจักษ์พยานของมัทธิวซึ่งโจเซฟ สมิธแปลจากพระคัมภีร์ไบเบิล (ดู หลักคำสอนและพันธสัญญา ๔๕:๖๐–๖๑ สำหรับคำบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้าให้เริ่มการแปลภาคพันธสัญญาใหม่).

  • โจเซฟ สมิธ—ประวัติ. ข้อความที่คัดลอกมาจากประจักษ์พยานและประวัติอย่างเป็นทางการของโจเซฟ สมิธ, ซึ่งท่านเตรียมไว้ในปี ๑๘๓๘ และตีพิมพ์เป็นตอน ๆ ใน Times and Seasons ในนอวู, รัฐอิลลินอยส์, เริ่มจากวันที่ ๑๕ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๔๒ (History of the Church, 1:1–44).

  • หลักแห่งความเชื่อของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย. ถ้อยแถลงโดยโจเซฟ สมิธ ตีพิมพ์ใน Times and Seasons วันที่ ๑ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๔๒, พร้อมกับประวัติสั้น ๆ ของศาสนจักรซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางว่า จดหมายเวนท์เวิร์ธ (History of the Church, 4:535–541).

พิมพ์