สำเนาหมายเลข ๒
  ดาวน์โหลด
  ทั้งเล่ม (PDF)
  เชิงอรรถ
  พื้นหลัง

  สำเนาจากหนังสือของอับราฮัม

  หมายเลข ๒

  คำอธิบาย

  ภาพ ๑. โคลอบ, หมายถึงงานสร้างครั้งแรก, ใกล้โลกซีเลสเชียลที่สุด, หรือที่พำนักของพระผู้เป็นเจ้า. เป็นอันดับหนึ่งในการปกครอง, อันดับสุดท้ายเกี่ยวกับการวัดเวลา. การวัดตามเวลาซีเลสเชียล, ซึ่งเวลาซีเลสเชียลหมายถึงหนึ่งวันต่อหนึ่งคิวบิท. หนึ่งวันในโคลอบเท่ากับหนึ่งพันปีตามการวัดของแผ่นดินโลกนี้, ซึ่งชาวอียิปต์เรียกว่าจาห์-โอห์-เอห์.

  ภาพ ๒. ตั้งอยู่ถัดจากโคลอบ, ชาวอียิปต์เรียกว่า ออลิบลิช, ซึ่งเป็นงานสร้างแห่งการปกครองที่ยิ่งใหญ่รองลงมา อยู่ใกล้โลกซีเลสเชียลหรือสถานที่ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงพำนัก; โดยถือกุญแจแห่งอำนาจด้วย, เกี่ยวกับดาวพระเคราะห์อื่น ๆ; ดังที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยแก่อับราฮัม, ขณะเขาถวายเครื่องพลีบูชาบนแท่น, ซึ่งเขาสร้างถวายพระเจ้า.

  ภาพ ๓. ทำขึ้นเพื่อแสดงถึงพระผู้เป็นเจ้า, ประทับอยู่บนพระราชบัลลังก์ของพระองค์, ห่อหุ้มด้วยพลังอำนาจและสิทธิอำนาจ; โดยมีมงกุฎแห่งความสว่างนิรันดร์บนพระเศียร; แสดงถึงบรรดาคำไขที่สำคัญยิ่งของฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ด้วย, ดังที่เปิดเผยแก่อาดัมในสวนแห่งเอเดน, เฉกเช่นกันแก่เสท, โนอาห์, เมลคีเซเดค, อับราฮัม, และคนทั้งปวงที่รับการเปิดเผยฐานะปุโรหิต.

  ภาพ ๔. ตรงกันกับคำฮีบรู รอคียังก์, หมายถึงแผ่นฟ้า, หรือท้องนภาแห่งฟ้าสวรรค์; เป็นตัวเลขด้วย, ในภาษาอียิปต์หมายถึงหนึ่งพัน; ตรงกันกับการวัดเวลาของออลิบลิช, ซึ่งเท่ากันกับโคลอบในการหมุนของมันและในการวัดเวลาของมัน.

  ภาพ ๕. เรียกในภาษาอียิปต์ว่า อีนิช-โก-อน-ดอช; นี่เป็นดาวพระเคราะห์ปกครองดวงหนึ่งด้วย, และชาวอียิปต์กล่าวว่าเป็นดวงอาทิตย์, และยืมแสงสว่างของมันจากโคลอบโดยผ่านแค-อี-วันแรชเป็นสื่อกลาง, ซึ่งเป็นกุญแจที่สำคัญยิ่ง, หรือ, อีกนัยหนึ่ง, อำนาจปกครอง, ซึ่งปกครองดาวพระเคราะห์และดวงดาวอื่น ๆ สิบห้าดวงที่มีตำแหน่งคงที่, ดังโฟลอีสหรือดวงจันทร์, โลกและดวงอาทิตย์ในการโคจรประจำปีของมันด้วย. ดาวพระเคราะห์ดวงนี้ได้รับพลังของมันโดยผ่านคลิ-ฟลอส-อิส-เอส, หรือฮาห์-โค-คอ-บีมเป็นสื่อกลาง, ดวงดาวที่แสดงให้เห็นโดยเลข ๒๒ และ ๒๓, โดยได้รับแสงสว่างจากการหมุนของโคลอบ.

  ภาพ ๖. แสดงถึงแผ่นดินโลกนี้ในสี่เสี้ยวของมัน.

  ภาพ ๗. แสดงถึงพระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่บนพระราชบัลลังก์ของพระองค์, ทรงเปิดเผยบรรดาคำไขที่สำคัญยิ่งของฐานะปุโรหิตโดยผ่านฟ้าสวรรค์; นอกจากนี้, ยังแสดงถึง, เครื่องหมายของพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่อับราฮัม, ในรูปของนกพิราบ.

  ภาพ ๘. มีงานเขียนที่ไม่สามารถเปิดเผยแก่โลกได้; แต่สามารถรับได้ในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า.

  ภาพ ๙. ไม่ควรเปิดเผยในเวลาปัจจุบัน.

  ภาพ ๑๐. เช่นเดียวกัน.

  ภาพ ๑๑. เช่นเดียวกัน. หากโลกสามารถค้นพบตัวเลขเหล่านี้, ก็ให้เป็นไปตามนั้น. เอเมน.

  ภาพ ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, และ ๒๑, จะประทานให้ในเวลาที่เหมาะสมของพระเจ้าเอง.

  การแปลข้างต้นนี้มีไว้ให้เท่าที่เรามีสิทธิ์จะให้ได้ ณ เวลาปัจจุบัน.