โมโรไน 4
  Footnotes

  บทที่ ๔

  มีการอธิบายวิธีที่เอ็ลเดอร์และปุโรหิตปฏิบัติขนมปังพิธีศีลระลึก. ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.

  วิธีที่เอ็ลเดอร์และปุโรหิตของพวกเขาในการปฏิบัติพระมังสะและพระโลหิตของพระคริสต์ให้คนในศาสนจักร; และพวกเขาปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์; ดังนั้นเราจึงรู้ว่าวิธีนี้ถูกต้อง; และเอ็ลเดอร์หรือปุโรหิตได้ปฏิบัติพิธีการ—

  และพวกเขาคุกเข่าลงพร้อมกับคนในศาสนจักร, และสวดอ้อนวอนพระบิดาในพระนามของพระคริสต์, มีความว่า :

  ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, พวกข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ในพระนามของพระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์, โปรดประทานพรและทำให้ขนมปังนี้ศักดิ์สิทธิ์แก่จิตวิญญาณของเขาทั้งหลายผู้ที่รับส่วน; เพื่อพวกเขาจะรับประทานในความระลึกถึงพระวรกายของพระบุตรของพระองค์, และเป็นพยานต่อพระองค์, ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, ว่าพวกเขาเต็มใจรับพระนามของพระบุตรของพระองค์, และระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา, และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งพระองค์ประทานให้พวกเขา, เพื่อพวกเขาจะมีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับพวกเขาตลอดเวลา. เอเมน.