Ungjijtë
  Footnotes
  Theme

  Ungjijtë

  Të katër analet ose dëshmitë e jetës së vdekshme të Jezusit dhe të ngjarjeve që i përkasin shërbesës së tij që përmbahen në katër librat e parë të Dhjatës së Re. Të shkruara prej Mateut, Markut, Llukës dhe Gjonit, ato janë dëshmi të shënuara të jetës së Krishtit. Libri i 3 Nefit në Librin e Mormonit është i ngjashëm në shumë mënyra me këto katër Ungjij të Dhjatës së Re.

  Librat e Dhjatës së Re në fillim u shkruan në greqisht. Fjala greke për ungjill do të thotë “lajm i mirë”. Lajmi i mirë është se Jezu Krishti ka bërë një shlyerje që do ta shëlbejë tërë njerëzimin prej vdekjes dhe do ta shpërblejë çdo njeri sipas veprave të tij (Gjo. 3:16; Rom. 5:10–11; 2 Ne. 9:26; Alma 34:9; DeB 76:69).

  Harmonia e Ungjijve

  Mësimet e Shpëtimtarit në Mateu, Marku, Lluka dhe Gjoni mund të krahasohen me njëri-tjetrin dhe me zbulesat e ditëve të mëvonshme në mënyrën që vijon:

  Harmonia e Ungjijve

  Ngjarja

  Mateu

  Marku

  Lluka

  Gjoni

  Zbulesë e Ditëve të Mëvonshme

  Gjenealogjitë e Jezusit

  1:2–17

  3:23–38

  Lindja e Gjon Pagëzorit

  1:5–25, 57–58

  Lindja e Jezusit

  2:1–15

  2:6–7

  1 Ne. 11:18–20; 2 Ne. 17:14; Mosia 3:5–8; Alma 7:10; Hel. 14:5–12; 3 Ne. 1:4–22

  Profecitë e Simeonit dhe të Anës

  2:25–39

  Vizita në tempull (Pashka)

  2:41–50

  Fillimi i shërbesës së Gjonit

  3:1, 5–6

  1:4

  3:1–3

  1:6–14

  Pagëzimi i Jezusit

  3:13–17

  1:9–11

  3:21–22

  1:32–34

  1 Ne. 10:7–10; 2 Ne. 31:4–21

  Tundimet e Jezusit

  4:1–11

  4:1–13

  Dëshmia e Gjon Pagëzorit

  1:15–36

  DeB 93:6–18, 26

  Festa e dasmës në Kanë (mrekullia e parë e Jezusit)

  2:1–11

  Spastrimi i parë i tempullit

  2:14–17

  Takimi me Nikodemin

  3:1–10

  Gruaja samaritane te pusi

  4:1–42

  Jezusi i mohuar në Nazaret

  4:13–16

  4:16–30

  Peshkatarë thirren për të qenë peshkatarë njerëzish

  4:18–22

  1:16–20

  Mbushja e mrekullueshme e rrjetave të peshqve

  5:1–11

  Ngritja e bijës së Jairit

  9:18–19, 23–26

  5:21–24, 35–43

  8:41–42, 49–56

  Shërimi i gruas me rrjedhje gjaku

  9:20–22

  5:25–34

  8:43–48

  Thirrja e të Dymbëdhjetëve

  10:1–42

  3:13–19; 6:7–13

  6:12–16; 9:1–2; 12:2–12, 49–53

  1 Ne. 13:24–26, 39–41; DeB 95:4

  Ngritja e birit të së vesë

  7:11–15

  Vajosja e këmbëve të Krishtit

  7:36–50

  12:2–8

  Qetësimi i stuhisë

  4:36–41

  8:22–25

  Thirrja e të Shtatëdhjetëve

  10:1

  DeB 107:25, 34, 93–97

  Flakja e legjionit të demonëve te derrat

  5:1–20

  Predikimi në Mal

  5–7

  6:17–49

  3 Ne. 12–14

  Shëmbëlltyrat e Jezusit janë histori të shkurtra që krahasojnë objekte ose ngjarje të zakonshme me një të vërtetë. Jezusi shpesh i përdori ato për t’u mësuar të vërteta shpirtërore.

   Mbjellësi:

  13:3–9, 18–23

  4:3–9, 14–20

  8:4–8, 11–15

   Egjrat:

  13:24–30, 36–43

  DeB 86:1–7

   Fara e sinapit:

  13:31–32

  4:30–32

  13:18–19

   Majaja:

  13:33

  13:20–21

   Thesari në fushë:

  13:44

   Perla me vlerë të madhe:

  13:45–46

   Rrjeta e peshkatarit:

  13:47–50

   Padroni i shtëpisë:

  13:51–52

   Delja e humbur:

  18:12–14

  15:1–7

   Monedha e humbur:

  15:8–10

   Djali plangprishës:

  15:11–32

   Shërbëtori i pamëshirshëm:

  18:23–35

   Samaritani i mirë:

  10:25–37

   Administratori i pabesë:

  16:1–8

   Llazari dhe pasaniku:

  16:14–15, 19–31

   Gjykatësi i padrejtë:

  18:1–8

   Bariu i mirë:

  10:1–21

  3 Ne. 15:17–24

   Punëtorët në vresht:

  20:1–16

  10:31

   Minatë:

  19:11–27

   Dy bijtë:

  21:28–32

   Vreshtarët e këqij:

  21:33–46

  12:1–12

  20:9–20

   Dasma e birit të mbretit:

  22:1–14

  14:7–24

   Dhjetë virgjëreshat:

  25:1–13

  12:35–36

  DeB 45:56–59

   Talentet:

  25:14–30

   Delet, cjeptë:

  25:31–46

  Ushqimi i pesë mijë vetëve

  14:16–21

  6:33–44

  9:11–17

  6:5–14

  Jezusi eci mbi ujë

  14:22–33

  6:45–52

  6:16–21

  Dëshmia e Pjetrit për Krishtin

  16:13–16

  8:27–29

  9:18–20

  Pjetrit i premtohen çelësat e mbretërisë

  16:19

  Predikimi i Bukës së Jetës

  6:22–71

  Shërimi i të verbërit në Shabat

  9:1–41

  Shpërfytyrimi; çelësat e priftërisë jepen

  17:1–13

  9:2–13

  9:28–36

  DeB 63:20–21; 110:11–13

  Bekimi i fëmijëve

  19:13–15

  10:13–16

  18:15–17

  Lutja e Zotit

  6:5–15

  11:1–4

  Llazari i ringjallur

  11:1–45

  Hyrja ngadhnjimtare

  21:6–11

  11:7–11

  19:35–38

  12:12–18

  Këmbyesit e parave të nxjerrë jashtë nga tempulli

  21:12–16

  11:15–19

  19:45–48

  Ofrimi i gruas së ve

  12:41–44

  21:1–4

  Diskutim për Ardhjen e Dytë

  24:1–51

  13:1–37

  12:37–48; 17:20–37; 21:5–38

  DeB 45:16–60; JS—M 1:1–55

  Shërimi i dhjetë lebrozëve

  17:12–14

  Pashka e fundit e Jezusit; sakramenti fillohet; udhëzime të Dymbëdhjetëve; larja e këmbëve të dishepujve

  26:14–32

  14:10–27

  22:1–20

  13–17

  Vuajtja e Jezusit në Gjetseman

  26:36–46

  14:32–42

  22:40–46

  2 Ne. 9:21–22; Mosia 3:5–12; DeB 19:1–24

  Jezusi është hardhia

  15:1–8

  Tradhëtimi i Jezusit nga Judë

  26:47–50

  14:43–46

  22:47–48

  18:2–3

  Deponimi përpara Kajafës

  26:57

  14:53

  22:54, 66–71

  18:24, 28

  Deponimi përpara Pilatit

  27:2, 11–14

  15:1–5

  23:1–6

  18:28–38

  Deponimi përpara Herodit

  23:7–10

  Jezusi u fshikullua dhe u tall

  27:27–31

  15:15–20

  19:1–12

  Kryqëzimi

  27:35–44

  15:24–33

  23:32–43

  19:18–22

  Hel. 14:20–27; 3 Ne. 8:5–22; 10:9

  Ringjallja

  28:2–8

  16:5–8

  24:4–8

  Shfaqja e Jezusit dishepujve

  16:14

  24:13–32, 36–51

  20:19–23

  Shfaqja e Jezusit Thomait

  20:24–29

  Ngjitja në qiell

  16:19–20

  24:50–53