Isak
    Footnotes
    Theme

    Isak

    Një patriark i Dhjatës së Vjetër. Lindja e tij Abrahamit dhe Sarës në moshën e tyre të vjetër ishte një mrekulli (Zan. 15:4–6; 17:15–21; 21:1–8). Gatishmëria e Abrahamit për të ofruar Isakun ishte ngjashmëri e Perëndisë dhe e Birit të tij të Vetëmlindur (Jakobi 4:5). Isaku ishte trashëgimtar i premtimeve të besëlidhjes së Abrahamit, (Zan. 21:9–12; 1 Ne. 17:40; DeB 27:10).