Lamanitë
    Footnotes
    Theme

    Lamanitë

    Një grup njerëzish në Librin e Mormonit, shumë prej të cilëve ishin pasardhës të Lamanit, birit më të madh të Lehit. Ata ndien se ishin ngatërruar nga Nefi dhe pasardhësit e tij (Mosia 10:11–17). Si rezultat, ata ngritën krye kundër nefitëve dhe shpesh i mohuan mësimet e ungjillit. Megjithatë, pak përpara lindjes së Jezu Krishtit, lamanitët e pranuan ungjillin dhe ishin më të drejtë se nefitët (Hel. 6:34–36). Dyqind vjet pasi Krishti vizitoi kontinentin Amerikan, si lamanitët edhe nefitët u bënë të ligj dhe filluan të ndezin luftëra kundër njëri-tjetrit. Rreth vitit 400 pas K., lamanitët e shkatërruan plotësisht kombin nefit.