Limhi
    Footnotes
    Theme

    Limhi

    Në Librin e Mormonit, një mbret i drejtë i nefitëve, në tokën e Nefit; ai ishte një bir i mbretit Noe (Mosia 7:7–9). Mbreti Limhi bëri besëlidhje për t’i shërbyer Perëndisë (Mosia 21:32). Ai e nxori popullin e tij nga robëria lamanite dhe u kthye në Zarahemla (Mosia 22).