Zgjedhje
    Footnotes

    Zgjedhje

    Bazuar në denjësinë në jetën para lindjes, Perëndia zgjodhi ata që do të ishin fara e Abrahamit dhe shtëpia e Izraelit, dhe që do të bëheshin populli i besëlidhjes (LiP. 32:7–9; Abr. 2:9–11). Këtyre njerëzve u jepen bekime dhe detyra të veçanta që ata të mund të bekojnë të gjitha kombet e botës (Rom. 11:5–7; 1 Pj. 1:2; Alma 13:1–5; DeB 84:99). Megjithatë, edhe këta të zgjedhur duhet të thirren dhe të zgjidhen në këtë jetë që të fitojnë shpëtim.