Amalekitë (Libër i Mormonit)
    Footnotes
    Theme

    Amalekitë (Libër i Mormonit)

    Një grup nefitësh braktisës të besimit, të cilët i udhëhoqën lamanitët në betejë kundër nefitëve (Alma 21–24, 43).