Kishë, Shenjë e së Vërtetës
  Footnotes
  Theme

  Kishë, Shenjë e së Vërtetës

  Doktrina dhe vepra të një kishe që tregojnë se ajo miratohet nga Perëndia dhe është mjeti që Zoti e ka ngritur për fëmijët e tij për të fituar plotësinë e bekimeve të tij. Disa nga shenjat e Kishës së vërtetë janë sa vijon:

  Të kuptuarit e saktë të Kokës së Perëndisë

  Parimet dhe ordinancat e para

  Zbulesa

  Profetët

  Autoriteti

  Shkrime të shenjta shtesë për të dalë në dritë

  Organizimi i Kishës

  Puna misionare

  Dhuratat Shpirtërore

  Tempujt