President
    Footnotes
    Theme

    President

    Një titull për udhëheqësin drejtues të një organizate. Presidenti i Kishës është një profet, shikues e zbulues (DeB 21:1; 107:91–92) dhe anëtarët e Kishës duhet ta thërrasin profetin e Kishës me titullin “President” (DeB 107:65). Ai është i vetmi njeri në tokë i autorizuar të ushtrojë tërë çelësat e priftërisë.

    Drejtuesit e kuorumeve të priftërisë dhe të organizatave të tjera të Kishës mund të kenë gjithashtu titullin e presidentit.